Czy Biblia zabrania związków kazirodczych

Temat ten jest niejako rozwinięciem artykułu Ile dzieci mieli Adam i Ewa jednak w tym przypadku skupimy się na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie: Czy Bóg zakazał związków kazirodczych ?

Nie da się ukryć, że pierwsze małżeństwa zawierane były pomiędzy rodzeństwem Adama i Ewy. Czy występowała wówczas możliwość wystąpienia wad genetycznych u potomstwa ? Możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie było takiej możliwości ponieważ Adam i Ewa zostali stworzeni bezpośrednio przez Boga, byli fizycznym ideałem człowieka. Gdyby istniało niebezpieczeństwo wad wrodzonych to Bóg z pewnością by tego zakazał. Inna sprawa, że warunki jakie panowały wtedy na ziemi były inne od tych jakie mamy teraz przez co większość osób wątpi w to, że Biblia opisuje prawdę podając, że ludzie żyli wówczas po 900 lat.

Uznaje się, że ziemskie sklepienie górne składało się z płaszczu wodnego w postaci pary bądź kawałków lodu i nie ma w tym nic nadzwyczajnego bo wystarczy spojrzeć na pierścienie Saturna, Jowisza, Uranu czy Neptuna by zrozumieć że utrzymywanie się lodu nad planetą jest czymś naturalnym. Para wodna lub kawałki lodu powstrzymywały szkodliwe promieniowanie, ilość tlenu była większa dzięki czemu ludzie oraz zwierzęta żyli o wiele dłużej, zdrowiej oraz byli więksi. Przy okazji warto wspomnieć, że badanie radiowęglowe odrzuca istnienie biblijnego potopu, całkowicie ignorując to, że na ziemi panowały inne warunki dlatego też datowanie wskazuje na miliony lat (Dowody na istnienie potopu i wieku ziemiPowstawanie węgla).

Woda jaka otaczała ziemię została użyta podczas potopu: Pierwsza Księga Mojżeszowa 7.11 "W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba."

Związki pomiędzy rodzeństwem trwały więc około 1.656 lat (od Adama do potopu). Po potopie ziemia straciła płaszcz wodny, warunki uległy pogorszeniu a tym samym długość życia gwałtownie zmalała (wyjątek Sem). Siłą rzeczy w tym okresie związki pomiędzy rodzeństwem wciąż musiały istnieć w przeciwnym razie rodzina Noego nie zapełniłaby ziemi.

Kilkanaście akapitów dalej w Biblii przeczytać możemy, że ponad 300 lat po potopie, Abraham za żonę wziął córkę swojego ojca urodzoną przez inną matkę. Pierwsza Księga Mojżeszowa 20.12 "Zresztą, ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej; pomimo to została żoną moją."

Sara która była siostrą i jednocześnie żoną Abrahama była bezpłodna przez 90 lat a mimo to dzięki przymierzu zawartym z Abrahamem Bóg sprawił, że urodziła Izaaka. Sara która z pewnością wiedziała o przymierzu, nim urodziła Izaaka straciła wiarę na to, że urodzi dziecko. Postanowiła więc, że da swoją niewolnicę Hagar by ta obcowała w Abrahamem i urodziła mu dziecko (dziś nas to gorszy ale w tamtych czasach było to czymś normalnym a niewolnictwo nie było tym czym jest dzisiaj, więcej w art. Rozdz. 3 Miłość Boga do ludzi). Ismael jest więc pierwszym dzieckiem Abrahama. Bóg powołując się na przymierze z Abrahamem w którym obiecał, że od niego będzie pochodził naród Izraelski mógł sprawić by to Ismael był ogniwem łączącym pokolenie. Tak się jednak nie stało. Przyjmuje się, że od Ismaela pochodzą dzisiejsi Arabowie a w Koranie przedstawiany jest jako prorok islamu.

O tym, że kazirodztwo nie było wówczas zakazane świadczy również to, że Bóg nie wybrał Ismaela za syna kontynuującego pokolenie Abrahama ale urodzonego 14 lat później Izaaka którego zrodziła Sara będąca zarazem siostrą i żoną Abrahama.

Kolejnym przykładem branym w obronę związku kazirodczego było upojenie winem Lota przez jego córki i ich obcowanie z ojcem celem zajścia w ciążę. Przykład ten jest podawany jako przyzwolenie na kazirodztwo ponieważ nie ma tam potępienia bożego. Osobiście uważam, że wydarzenie to, nie powinno być brane pod uwagę ponieważ Lot robił to nie w pełni świadomy, córki użyły podstępu a co gorsza dzieci które się urodziły dały początek Moabitom i Ammonitom którzy wojowali z Izraelem.

Czy Biblia potępia związki kazirodcze

Pierwszy tekst o zakazie kazirodztwa znajdziemy w opisie wydarzeń około 400 lat po urodzeniu Izaaka, gdy Izraelici po wyjściu z Egiptu przez 40 lat przebywali na pustyni. Trzecia Księga Mojżeszowa rozdział 18.6-20 "Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość; Jam jest Pan! Nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca i nagości swojej matki. Jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniał jej nagości. Nie będziesz odsłaniał nagości żony swojego ojca, gdyż jest to nagość ojca twojego. Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej, córki twojego ojca lub córki twojej matki, czy się urodziła w domu rodzinnym, czy się urodziła poza nim. Nie będziesz odsłaniał nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, gdyż są one twoją nagością. Nie będziesz odsłaniał nagości córki żony twojego ojca, urodzonej z ojca twojego, gdyż jest ona twoją siostrą. Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twojego ojca, jest ona krewną twojego ojca. Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twojej matki, jest ona krewną matki twojej. Nie będziesz odsłaniał nagości brata ojca twojego, nie zbliżysz się do jego żony, jest ona twoją stryjenką. Nie będziesz odsłaniał nagości twojej synowej, jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniał jej nagości. Nie będziesz odsłaniał nagości żony twojego brata, jest ona nagością twojego brata. Nie będziesz odsłaniał nagości kobiety i jej córki. Nie weźmiesz córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, są one krewne między sobą. Jest to sprośnością. Nie weźmiesz sobie kobiety i jej siostry za nałożnicę i nie będziesz odsłaniał jej nagości za życia tamtej. (19) Nie zbliżaj się do kobiety, aby odsłaniać jej nagość w czasie jej nieczystości miesięcznej. Z żoną twego bliźniego nie będziesz dzielił swego małżeńskiego łoża, bo się przez nią staniesz nieczysty."

Kolejnym przykładem potępienia kazirodztwa często wskazywany jest 1 List do Koryntian 5.1 "Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego."  Tekst ten owszem potępia kazirodztwo ale mocniejszy akcent daje na cudzołóstwo pomiędzy dziećmi i rodzicami co samo w sobie jest ohydne i poza powyżej przytoczonym przykładem Lota w Piśmie Świętym nie występuje, choć jak wspomniałem dla mnie przykład Lota nie jest przyzwoleniem na kazirodztwo ojciec-córka, matka-syn ale ukazanie jakie mogą być tego konsekwencje.

Podsumowanie:

Przez około 1.650 lat do czasów potopu Bóg z całą pewnością pozwalał na związki kazirodcze ale warunki jakie wówczas panowały na ziemi były całkiem inne.

Po potopie na ziemi pozostaje: Noe, jego żona oraz trzech synów i ich trzy żony. Siłą rzeczy związki kazirodcze nie są zabronione.

Ponad 300 lat po potopie Abraham za żonę bierze swoją siostrę Sarę pochodzącą od innej matki ale tego samego ojca.

Ponad 390 lat po potopie Bóg sprawia, że Sara rodzi Izaaka. Mamy tutaj błogosławieństwo boże w związku kazirodczym.

Około 790 lat po potopie znajdujemy pierwszy tekst który zakazuje związków kazirodczych.

kazirodztwo - Biblia - Pismo Święte