Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień trzeci

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Biblijne stworzenie świata - dzień trzeci

Pierwsza Księga Mojżeszowa 1.9-13

Biblia Warszawska: "Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trzeci."

Biblia Tysiąclecia: "A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci."

W trzecim dniu Bóg stworzył lądy oraz roślinność. Wersety te jak się może niektórym wydawać mocno kolidują z wersetem 5 rozdziału 2 w którym podane jest, że na ziemi nie było jeszcze żadnego ziela polnego. Dla lepszego zrozumienia zacytujmy je od 1 do 7.
Pierwsza Księga Mojżeszowa 2.1-7:
(1) Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp.
(2) I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.
(3) I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.
(4) Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo,
(5) a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
(6) a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby,
(7) ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą."


zdj. 
www.flickr.com/photos/jene/

Na wstępie ustalmy jedno: To że dla nas może to uchodzić za sprzeczność nie oznacza, że tak jest w rzeczywistości. Nierozumnym by było, by autor Pierwszej Księgi Mojżeszowej przeczył sam sobie i to jeszcze w tak krótkim odstępie tekstowym. Krytycy Biblii tego nie rozumieją i często bezmyślnie atakują tą rzekomą sprzeczność. Kto mądry ten zrozumie.

Warto zwrócić również uwagę na to, że zwierzęta które odżywiały się roślinnością zmarłyby z głodu jakby miały czekać aż z nasion wyrosną rośliny. Jeść mięsa wówczas nie mogły bo na ziemi nie było wtedy śmierci, Adam i Ewa jeszcze nie zgrzeszyli. Po części temat ten został opisany w Dlaczego cierpią zwierzęta.

Interpretacje dotyczące stworzenia roślinności dnia trzeciego w nawiązaniu do wersetu 5 z rozdziału 2:

1. Ponowny opis

Interpretacja ta mówi, że wersety z rozdziału 2 od 4 do 7 ponownie ale w wersji skróconej przedstawiają stworzenie świata z tą różnicą że nawiązują one do człowieka. Wtedy werset 4 przedstawia sytuację jaka miała miejsce przed stworzeniem świata roślin.

2. Roślinność uprawna

Ten komentarz stwierdza, że roślinność przedstawiona w rozdziale 2 w wersecie 5 odnosi się do roślin uprawnych które miał uprawiać człowiek, a rośliny nieuprawne były już wyrośnięte. W dużym stopniu interpretacja ta pokrywa się z tą pierwszą. Problematyczne mogą być wyrazy: ziele polne - trawa polna, jednak należy uznawać że mówią one o roślinach uprawnych a nie trawie taką jaką uważamy za dzisiaj.

3. Nasiona

Interpretacja to głosi, że powstanie roślinności dnia trzeciego ukazuje stworzenie nasion z których dopiero potem wyrosły rośliny, niekoniecznie w trybie powolnym ale przyśpieszonym na wezwanie Boga tak samo jak szybko powstał ogród Eden.