Psalm 33 - Chwała Panu
interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

W Psalmie tym skupiono się na wychwalaniu Boga. Sprawiedliwość, prawość, wierność, miłość, twórczość, wszechpotęga to tylko nieliczne cechy które przypisane zostały naszemu Panu. Warto zwrócić uwagę, że nie ma tutaj próśb by Bóg zainterweniował w życiu psalmisty lub grupy ludzi, jest to typowy psalm wychwalający, dzięki czemu jest on dobrym przykładem dla naszych modlitw, w których najczęściej występują prośby o pomoc gdzie często zapomina się o wychwalaniu Tego do którego jest ona skierowana. Celem psalmu jest by chwalić Boga zamiast wiecznie słać do Niego prośby, On wie czego potrzebujesz, zaufaj Mu i skup się na Nim a nie sobie lub innych, niech moc boża działa w Twym życiu. Psalm ten będzie dobrym przerywnikiem na inny sposób wypowiada modlitw, niech chociaż na jakiś czas prośby zamienią się w wychwalanie.

Przyjmuje się również, że Psalm wychwala nadejście nowego świata w chwale Chrystusa, gdy na ziemi pozostali zbawieni a źli ludzie i demony zniszczeni na zawsze.

(1) Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.
(1) Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały.

Sprawiedliwy i prawy w tym przypadku to osoba opierające swoje życie na Bogu.

(2) Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie!
(2) Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.

W niektórych przekładach zamiast cytry wymienia się lirę. Wspomniane instrumenty strunowe utożsamiane są z wzniosłymi i pięknymi utworami, idealnie pasującymi do wielbienia Pana. Bez względu na to jak piękne by były to dźwięki to i tak nie mają porównania z tym jakie są w niebie. Parę lat temu bliska mi osoba z radością opisywała swój sen, w którym słyszała jak pięknie były wykonywane utwory w niebie. Nigdy nie słyszała tak cudownej tonacji, żałowała że sen nie trwał wiecznie i ponownie musiała obudzić się w tym zepsutym świecie.

(3) Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!
(3) Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

Bóg nikogo nie zmusza by śpiewano na Jego cześć. Osoba wielbiąca Pana robi to z własnej woli i czyni to z radością. W nawiązaniu do wersetu 2: osoba o której wspomniałem słyszała również pieść aniołów. Jednoznacznie stwierdziła, że nigdy takiego śpiewu nie słyszała na ziemi. Czasami w internecie podczas słuchania wykładów, można natknąć się na podobne doświadczenia. Świat który nas otacza jest ułamkiem tego, na którym przyjdzie nam żyć w przyszłości.

(4) Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności.
(4) Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.

Słowo boże zawsze mówi prawdę, nie ma w nim obłudy i kłamstwa typowego dla Szatana. Pan jest wierny temu co postanowił. W Biblii znajdziemy jednak teksty w których Bóg coś zapowiada a potem z tego rezygnuje lub przesuwa w czasie by wykonać później. Jak to tłumaczyć ? Należy rozróżnić zapowiedzi warunkowe od bezwarunkowych. Np. Bóg zapowiedział Izraelitom, że pójdą do niewoli gdy będą źle czynić. Jak wiemy z historii, zostali oni najechali przez Asyrię a potem Babilon. Dopóki Żydzi okazywali skruchę i choć na chwilę przychodzili do opamiętania, Bóg przesuwał najazd na ich kraj. Gdyby nie szli za innymi bogami, to nie poszliby do niewoli asyryjskiej i babilońskiej. Np. w Księdze Ezechiela możemy również przeczytać proroctwo o tym, jak naród Izraelski będzie wiódł spokojnie i bogobojne życie. Proroctwo to jednak było warunkowe tzn. by ono się spełniło Żydzi musieli być wierni Panu. Z zapowiedzi, proroctw bezwarunkowych mamy np. przyjście Jezusa Chrystusa, wniebowstąpienie wierzących przy ponownym przyjściu Pana, wyjście Izraelitów z Egiptu.

(5) On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.
(5) On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

Bóg kieruje się miłością i sprawiedliwością którą ludzie czasami nie potrafią połączyć w całość przez co wydaje się im, że Pan jest mściwy lub nas nie kocha.

O sprawiedliwości Bożej napisany został krótki artykuł: Sprawiedliwość boża na podstawie Psalmu 69 oraz Miłość Boga w Starym Testamencie.

(6) Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.
(6) Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

Wierzymy, że Bóg ma możliwość czynienia rzeczy materialnych z rzeczy niematerialnych. Wydaje nam się to niemożliwe ale kto 500 lat temu przypuszczał, że ludzie będą latać samolotami, stworzą komputery, będą robić przeszczepy narządów ? W ostatnich miesiącach po świecie rozeszła się wieść, że w Chinach stworzono mikro plazmę która jest dwa razy bardziej gorąca od Słońca. Kto jeszcze kilkanaście lat temu mógł przypuszczać, że coś takiego jest niemożliwe. Skoro takie rzeczy potrafi stworzyć umysł ludzi, to jak potężne dzieła są możliwe do wykonania przez naszego Stworzyciela.

Użyty wyraz wojsko nie oznacza oczywiście armię militarną w naszym potocznym znaczeniu, choć Biblii mówi o wojnie jaka wybuchła w niebie, w której 1/3 aniołów która dała się zwieść Szatanowi została strącona na ziemię. Dziś możemy rozejrzeć się na prawo i lewo i zobaczyć jak wygląda świat gdy jego królem jest Lucyfer. Świat w którym żyjemy, jest jeszcze ochraniany przez Ducha Świętego, ale zgodnie z proroctwami, należy się liczyć z tym, że ochrona ta zostanie zdjęcia i wówczas poznamy prawdziwe oblicze Demona.

(7) Zbiera jakby w stągwi wody morskie, Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów.
(7) On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach.

Bóg jest tak potężny, że potrafi ogromne zbiorniki wodne czyli oceany umieścić w wyznaczonych dla nich miejscach.

(8) Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!
(8) Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

Potęga i moc boża jest tak ogromna, że wszyscy niewierzący powinni się Go bać. Czy wierzący powinien bać się Pana ? Strach przed Bogiem dla wierzącego to inaczej szacunek przed Jego majestatem, podziw dla Jego mocy i siły, nie jest to strach w potocznym tego słowa znaczeniu. Jeśli mowa o strachu to bać się powinniśmy konsekwencji grzeszenia bo tą jest śmierć wieczna. Tylko łaska Zbawiciela może nas uchronić przed wyrokiem śmierci wiecznej.

(9) Bo on rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło.
(9) Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć.

Werset ten jest tożsamy z wersetem 6. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, np. taka teleportacja wydaje się nam czymś nierealnym a już w 2013r. udało się teleportować na odległość 21 metrów proste kubity. Skoro człowiek będący jedynie cieniem bożej chwały potrafi czynić takie rzeczy to jak potężny jest nasz Stworzyciel. Nauka która za wszelką cenę stara się obalać istnienie Boga, jednocześnie sama udowadnia, że istnieje we wszechświecie siła zdolna mieć moc jaką posada Bóg.

(10) Pan unicestwił plan narodów, Wniwecz obrócił zamysły ludów.
(10) Pan udaremnia zamiary narodów; wniwecz obraca zamysły ludów.

Werset ten idealnie pasuje, do interpretacji iż psalm ten przedstawia nową odrodzoną ziemię.

(11) Plan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie.
(11) Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - poprzez pokolenia.

Planem bożym już przy stwarzaniu świata było wybawienie ludzi od grzechu poprzez zesłanie Jezusa Chrystusa i Jego ponowne przyjście. Bóg zna przyszłość i w Ogrodzie Eden powiedział do  Adama i Ewy, że ich potomstwo (Jezus) zdepcze głowę wężowi (Szatan) a on ukąsi (cierpienie Jezusa) Go w piętę.

(12) Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.
(12) Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Naród który opiera się na bożej chwale automatycznie staje się szczęśliwy. Narodem tym będą zbawieni przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Dziedzictwem Pana będą ci którzy dostąpią łaski zbawienia.

(13) Pan spogląda z nieba, Widzi wszystkich ludzi. (14) Z miejsca, gdzie przebywa, Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi, (15) On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich.
(13) Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. (14) Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi: (15) On, który ukształtował każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny.

Niektórych mocno może zastanawiać to, jakim cudem Bóg widzi wszystkich ludzi jednocześnie. Problem ten po części opisuje artykuł Jak to możliwe że Bóg widzi jednocześnie każdego człowieka. Jakiś czas temu natknąłem się również na wykład, w którym w ciekawy sposób rozwiązano ten problem: Czwarty wymiar przestrzeni - Mariusz Radosh - 2019 06 08

Słowa On, który ukształtował serce każdego z nich to serca tych którzy dostąpią zbawienia. Bóg działa w naszym życiu, jedni się na Niego całkowicie zamykają i stają wrogami, inni są obojętni a jeszcze inni choć są niedoskonali i grzeszą tak jak pozostali, to trwają przy Nim uznając Go za swojego nauczyciela. Rodzimy się grzeszni, z natury jesteśmy grzesznikami ale istotne jest to byśmy szli w stronę Pana, nie musimy być i nie będziemy doskonali, istotne jest nasze nastawienie względem Pana.

(16) Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. (17) Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia.
(16) Nie uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła. (17) W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie.

W Biblii znajdziemy opisu bitew w których Izraelici byli z góry skazani na porażkę ale za pomocą interwencji bożej wygrali z przeważającymi siłami przeciwnika. Jedną z ciekawszych interwencji widzimy w Księdze Jozuego 10.11-14 gdzie Pan walczył za Izraelitów, rzucając w nieprzyjaciela głazami z nieba.

(18) Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego,
(18) Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce,

Choć Bóg ma widok na każdego z nas to mimo wszystko jako bezpośredniego opiekuna mamy jeszcze anioła stróża i moc Ducha Świętego. Pamiętajmy o tym gdy pod koniec życia przyjdzie nam odejść z tego świata. Nigdy nie odchodzimy sami, nawet wtedy gdy nie ma przy nas żadnego człowieka to aniołowie zawszą będą na nas czekać.

(19) Aby ocalić od śmierci dusze ich I podczas głodu zachować przy życiu.
(19) aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.

Zgodnie z Pismem Świętym dusza ludzka jest śmiertelna. Życie wieczne otrzymają tylko ci którzy dostąpią łaski zbawienia, pozostali zostaną wymazani z księgo żywota i znikną. Nie będą cierpieć w nieskończoność tak jak mówi o tym błędna teoria o piekle. Miłość boża nie mogłaby skazać złych ludzi i demony na wieczne cierpienia i co gorsza za tak krótki okres życia. To by nie była miłość a chora mściwość. Nie daj się zwieść zwodniczym poglądom jakoby Bóg zsyłał ludzi na wieczne męki. Wyraz piekło w Piśmie Świętym oznacza grób, śmierć wieczną, czyli całkowite unicestwienie złej duszy. Nastąpić to ma po 1000 latach ciemności przy kolejnym przyjściu Zbawiciela (pierwsze jest już za nami, przy drugim Jezus zabierze zbawionych na 1000 lat do nieba a ziemia będzie w ciemności, trzecie przyjście Pana będzie ustanowieniem Jego królestwa na ziemi i zniszczeniem zła na zawsze).

Wyjaśnienie słowa piekło zostało ciekawie przedstawione w video 5 rzeczy, których twój ksiądz nie powie Ci o śmierci. Jak nie chcesz oglądać całego to przejdź od razu na 6:07. oraz w pierwszej częsci wykładu Dusza jest śmiertelna - NCP:18.

(20) Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą.
(20) Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.

Osoby wierzące z utęsknieniem oczekują przyjścia Pana, wiedzą że On jest ich Zbawicielem.

(21) W nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.
(21) W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu.

Ufność Bogu to podstawa wiary. Nie da się kochać Boga jednocześnie Mu nie ufając. Każdy kto Mu zaufał zostanie zbawiony.

(22) Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję!
(22) Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!

 Piękne zakończenie psalmu. To czego potrzebujemy to łaska boża, nasza nadzieje i wiara w Niego.


zdj. https://pixabay.com/illustrations/space-galaxy-planet-universe-1569133/