Psalm 28 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Psalm ten jest prośbą o ochronę bożą i jednoczesną radością z tego, że Bóg jest naszą tarczą i życiem wiecznym.

(1) Dawidowy. Do ciebie wołam, Panie, skało moja, Nie bądź głuchy na wołanie moje, Abym, jeślibyś milczał, Nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu!
(1) Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu.

Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

Psalmista porównuje Boga do skały, czyli mocnej i trwałej twierdzy w której może się bezpiecznie schronić.

Tzw. milczenie boże jest jednym z głównych powodów dla których ludzie upadają na duchu i często odwracają się od wiary. Oczekujemy, że Bóg będzie działał zgodnie z naszą wolą a nie Jego i jeśli nie widzimy odpowiedzi uznajemy, że Pan się nami nie interesuje albo Go w ogóle nie ma. Zniecierpliwienie brakiem odpowiedzi bożej, przewija się w całym Piśmie Świętym. Dobrym przykładem są rozdziały 12-16 Pierwszej Księgi Mojżeszowej. Od 12 rozdziału przeczytać możemy, jak Bóg obiecuje Abrahamowi że jego potomkowie zapełnią ziemię Kanaan. Pierwszą obietnicę możemy przeczytać w 12.2, drugą w 13.14-17. Przed trzecią zaś 15.4 i 15.13 Abraham skarży się Panu, że ma już wiele lat i wciąż jest bezdzietny, na co Bóg ponownie daje mu gwarancję tego, że będzie protoplastą wielkiego narodu. Abram (15.6) uwierzył tym słowom ale jak czytamy w rozdziale 16, mimo wszystko postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Nie widział on szansy na to, że jego żona Saraj urodzi synów, uznał więc, że powinien obcować z jego niewolnicą Hagar uznając, że pomógł Panu w realizacji planu. Jak wiemy decyzja ta przyniosła masę kłopotów a wystarczyło trzymać się słowa bożego. W rozdziale 21 widzimy jak Sara urodziła im syna a tym samym obietnica boża mogła zostać spełniona. Abraham musiał czekać aż 25 lat od otrzymania pierwszej obietnicy bożej nim urodził mu się syn Izaak. Czy to dużo ? Bardzo a my potrafimy niecierpliwić się już po paru dniach. Jeśli w naszym życiu źle się dzieje i nie widzimy odpowiedzi bożej, uwierzmy Panu że lepiej wie jak i kiedy nam pomóc, wszak w porównaniu z nim jesteśmy jak ryby w akwarium dla których światem jest mały zbiornik wodny. Czy ryba może być mądrzejsza od człowieka?

(2) Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do ciebie, Gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni twojej!
(2) Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.

Dawid prosi Boga o wysłuchanie jego modlitwy. Za czasów Dawida nie było jeszcze świątyni ale tzw. Namiot Zgromadzenia wybudowany przez Mojżesza w którym w miejscu najświętszym przebywała chwała boża. Arka Przymierza została przez Dawida przetransportowana do Jerozolimy (Dlaczego Bóg zabił Uzzę podczas niesienia Arki Przymierza?). Świątynię Bożą zbudował Salomon, czyli syn Dawida.

(3) Nie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi, którzy czynią nieprawość, Którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich!
(3) Nie gub mnie z występnymi i z tymi, co czynią nieprawość, co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, a w duszy żywią zły zamiar.

Czas leci a większość serc ludzkich wciąż pozostaje na tym samym podłym poziomie. Nie bez powodu w Przypowieściach Salomona 27.6 napisane jest, że lepsze są niemiłe ale upominające słowa przyjaciela niż słodkie ale fałszywe słowa nieprzyjaciela.

O jakim uprowadzeniu i wygubieniu mówi Dawid ? Z historii wiemy, że uprowadzenie Izraelitów do Babilonu miało miejsce wiele lat później. Tekst ten może mieć wiele znaczeń jak chociażby zabranie ochrony bożej i wystawienie takiego człowieka na wpływy Szatana. Ogólny sens jest taki, że gdy ktoś jest bezbożnikiem, to prędzej czy później zginie tracąc jednocześnie możliwość otrzymania życia wiecznego.

(4) Odpłać im według czynu ich I według złości uczynków ich, Według dzieła rąk ich odpłać im, Oddaj im, jak zasłużyli! (5) Bo nie zważają na sprawy Pana, Ani na dzieła rąk jego, Przeto zniszczy ich i nie odbuduje.
(4) Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków! Według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami! (5) Skoro nie zważają na czyny Pana ani na dzieła rąk Jego: niechaj On ich zniszczy, a nie odbuduje! 

Bardzo mocne słowa jak na psalmistę kierującym się miłością. Zagadnienie to zostało wyjaśnione w artykule Dlaczego w modlitwach i psalmach występują przekleństwa i złorzeczenia

(6) Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż wysłuchał głosu błagania mojego!...
(6) Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem głos mego błagania,

W Psalmie tym jak wielu innych Dawida widzimy, jak psalmista już wie, że jego modlitwa została wysłuchana. Skąd możemy wiedzieć, że Pan wysłucha nasze wołanie o pomoc ? Jeśli nasza modlitwa jest szczera i pozbawiona pychy to możemy być pewni, że Bóg ją otrzymał. Pocieszające jest to, że nawet gdy mamy słabą wiarę ale słowa wypowiadane były szczerze to i tak zostaniemy wysłuchani bo Duch Święty przyjdzie nam wtedy z pomocą. Przypomnij sobie jak wyglądały twoje pierwsze modlitwy o bliskość z Panem ? Czy były one żarliwe czy może wymuszone i pozbawione większej nadziei na spełnienie ? Jeśli dziś jesteś bliżej Pana niż wcześniej a początkowe modlitwy nie były pełne wiary, to jasnym jest, że i tak zostały  wysłuchane. Dawid całym swym sercem ufał Panu, wiedział więc, że zostanie wysłuchany co nie jest jednoznaczne z tym, że każda prośba zostanie zrealizowana. Dawid błagał o życie dla jego dziecka a mimo to, Pan nie spełnił jego prośby i dziecko zmarło.

(7) Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, Rozweseliło się serce moje I pieśnią moją będę go sławił.
(7) Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię.

Dla psalmisty Bóg był najważniejszy w życiu. Gdy przeprowadził spis ludności przez co popadł w pychę miał wybrać jaką formę upomnienia wybrać: ludzką czy bożą. Jego wybór był jasny: wolał wpaść w ręce boże niż ludzkie. Po każdej modlitwie możemy dziękować Panu za jej wysłuchanie, pozwoli to nam zbliżyć się do Niego, dzięki czemu modlitwa przestanie być ciągiem wypowiadanych słów a przybierze jakby pewną formę rozmowy tak jak czynił to Dawid.

(8) Pan jest mocą ludu swego I twierdzą zbawienia pomazańca swego...
(8) Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.

Wcześniejsze psalmy wielokrotnie nawiązywały do Jezusa Chrystusa. Z Nowego Testamentu wiemy, że naszym Zbawicielem jest Jezus.

Pomazaniec, to osoba wybrana na króla przez samego Boga. Pierwszym pomazańcem był Saul, drugim zaś Dawid. Pomazańcem był też Chrystus, którego ówcześni Żydzi w większości nie poznali i ukrzyżowali. Każdy kto dziś potępia Żydów za ich zachowanie, niech wie, że Pan umarł również dla niego i przyszedłby cierpieć nawet gdyby dzięki temu tylko on jeden miałby zostać zbawionym.

Przeczytaj też: Kto prowadził Izraelitów 40 lat po pustyni po wyjściu z Egiptu

(9) Zbaw lud swój i błogosław dziedzictwo swoje! Paś ich podtrzymuj na wieki! 
(9) Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu, bądź im pasterzem, na ręku nieś ich na wieki.

Dawid prosi o błogosławieństwo dla dzieci bożych jak również dla narodu izraelskiego. Niesienie na ręku pokazuje jak wielką miłość względem nas okazuje nam Pan.

 góra niebo
zdj. https://pixabay.com/pl/niebo-charakter-panorama-góra-3149114/