Psalm 21 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Psalm ten jest przykładem tego jak ludność raduje się ze zwycięstwa króla Dawida biorącego udział w bitwie. Jest on również niejako kontynuacją Psalmu 20 w którym modlono się o zwycięstwo króla w nadchodzącej walce.

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
(1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj tonacji, melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

(2) Panie! Król raduje się mocą twoją I weseli się bardzo zbawieniem twoim!
(2) Panie, król się weseli z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!

Bitwa została wygrana nie dzięki wyszkoleniu wojaków i strategii obranej przez króla ale dzięki interwencji bożej. Pan postawiony został na pierwszym miejscu, to Jemu należy się chwała za zwycięstwo.

(3) Spełniłeś pragnienie serca jego I prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela.
(3) Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu warg jego.

Widzimy tutaj, że Bóg nie odmówił pomocy o jaką prosił Go sługa Dawid. Czy bez pomocy bożej bitwa zakończyła by się klęską ? W Biblii czytamy, że gdy Izraelici zaatakowali miasto Aj a wiele lat później plemię Beniaminów to polegli w bitwie bo nie mieli błogosławieństwa. Przegrywali również wiele innych bitew a nawet całe wojny gdy odwracali się od Boga. Wygrywali dopiero wtedy gdy się ukorzyli przed Panem. Żydzi byli narodem wybranym, przyrzekli że będą posłuszni Bogu i że jeśli od Niego odstąpią to Pan zrobi wszystko by ich do siebie ponownie sprowadzić. Klęski jakie ponosili gdy się oddalali, powodowały że na pewien czas porzucali pogańskie wierzenia i oczyszczali swe serca, jednak za każdym razem nawrócenie nie trwało zbyt długo przez co potem ponownie doznawali porażki w tym niewolę babilońską.

Słowo Sela występuje w Psalmach dość często ale nie mamy 100% pewności co ono oznacza. Uznaje się, że ma to związek z wykonywaniem utworu na instrumentach lub podczas śpiewania danego psalmu. Sela może więc oznaczać podniesienie głosu lub pauzę choć są również teorie, że może ono oznaczać pochylenie ciała na znak oddania czci.

(4) Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo, Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą.
(4) Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę.

Bóg błogosławił życie psalmisty. Samuel prorok boży namaścił Dawida na króla długo przed tym nim jeszcze objął to stanowisko. Można więc powiedzieć, że korona królewska jaką nosił nałożona została przez Pana.

(5) Prosił cię o życie, dałeś mu je, Długie dni na zawsze, na wieki. (6) Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu twemu,Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go. (7) Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, Udzielasz mu radości przed obliczem swoim.
(5) Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. (6) Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem. (7) Bo go czynisz błogosałwieństwem na wieki, napełniasz go radością przed Twoim obliczem.

Psalmista pomimo tego, że prowadził wiele wojen i aktywnie brał w nich udział, żył długo i umarł ze starości. Słowa żyjący na zawsze i na wieki w stosunku do Dawida mogą mówić o tym, że przeszedł on do historii jaka znana postać biblijna stawiana często za wzór miłości człowieka do Boga. Z Psalmów oraz innych ksiąg Pisma Świętego dowiadujemy się, że Dawid radował się Panem i to w Nim odnajdywał szczęście i radość życia.

Drugie znaczenie słów na wieki, na zawsze oraz wersety 6 i 7 odnoszą się do Jezusa. Bóg obiecał, że Zbawiciel będzie pochodził z rodu Dawida. Jezus jest blaskiem, dostojeństwem oraz błogosławieństwem na wieki, słowa te wybitnie więc pasują do Chrystusa.

(8) Król bowiem ufa Panu I dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się...
(8) Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i z łaski Najwyższego się nie zachwieje.

Król Dawid choć zgrzeszył z Batszebą to wiary nie porzucił i był wierny Panu czego nie można powiedzieć o jego synu Salomonie (później okazał skruchę i powrócił do Boga). Werset ten można uznać też jako kontynuację opisu Zbawiciela, który jak wiemy do końca swych dni nie zachwiał się w swej wierze. Co oznaczają słowa Jezusa "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?"

(9) Ręka twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół twoich, Prawica twoja dosięgnie tych, którzy cię nienawidzą. (10) Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, Gdy się zjawisz... Pan w gniewie swoim pochłonie ich, A ogień ich pożre. (11) Wygubisz z ziemi ich pokolenie, A potomstwo ich spośród ludzi. (12) Bo zamierzyli zło przeciwko tobie, Uknuli spisek, lecz nie przemogli. (13) Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, Cięciwę łuku swego nastawisz przeciwko nim.
(9) Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów; niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie. (10) Uczyń ich jakby piecem ognistym, gdy się ukaże Twoje oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich strawi! (11) Wytrać ich potomstwo z ziemi, usuń ich plemię spośród synów ludzkich! (12) Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie, choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego, (13) bo Ty ich zmusisz do ucieczki, z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.

Tak długo jak żył król Dawid tak długo Izraelici zwyciężali w toczących się wojnach a państwo Izrael przechodziło wtedy okres świetności. Tekst ten jednak bardziej pasuje do powtórnego przyjścia Zbawiciela. Bóg osądzi każdego kto czyni nieprawość, ci którzy nienawidzą miłości bożej zostaną unicestwieni. Ogień który pojawi się wraz z przyjściem Pana obrazuje śmierć wieczną bezbożników. Zamierzanie zła i uknucie spisku wskazywać może na ostateczny atak demonów i upadłych ludzi po 1000 letniej ciemności gdy Jezus powróci na ziemię wraz z ludem wybranym. Dopiero po nieudanym ataku, zło wraz z niezbawionymi zostanie zniszczone na zawsze.

W Biblii ogień symbolizuje również oczyszczenie z grzechów choć w tym przypadku nie o tym jest mowa.

W Piśmie Świętym znajdziemy również opis bitew jakie toczyli Izraelici gdy wstępowali do Kanaanu. Zabijali oni wówczas wszystkich mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. O tym dlaczego tak czynili znajdziesz odpowiedź w artykułach:

Błogosławiony kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę

Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne - płonąć będzie i nie zgaśnie

Dlaczego Bóg każe zabijać, mordować ...zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety...

Jak postanowiłem wyrządzać wam zło, gdy wasi ojcowie pobudzali mnie do gniewu - mówi Pan Zastępów - i nie żałowałem tego

(14) Powstań, Panie, w mocy swojej, A będziemy śpiewać i wysławiać potęgę twoją!
(14) Powstań, Panie, w swej potędze, chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.

Psalm jak to przeważnie bywa w psalmach Dawida kończy się chwałą i zwycięstwem Pana. Gdy się modlimy to dobrym pomysłem jest by na koniec ponownie uwielbić Pana.

 obraz bitwa
zdj. https://pixabay.com/pl/obraz-malarstwo-średniowiecza-632932/