Psalm 14 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

(1) Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.
(1) Kierownikowi chóru. Dawidowy. Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj tonacji, melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

Według psalmisty osoby które nie wierzą w istnienie Stworzyciela są głupcami. Ateistów można by podzielić na dwie grupy: ci co żyją w miarę normalnie nie szkodząc innym oraz tych co kradną, pastwią się nad słabszymi, kierują w życiu złem, wszczynają spory i mordują. W rzeczywistości obie grupy przyczyniają się do upadku wiary pozostałej części społeczeństwa. W mediach jest coraz więcej programów i artykułów o teorii wielkiego wybuchu, ewolucji i tego, że bóg jest tylko wymysłem bo stworzyli nas kosmici. Ateistyczne podejście do tematu sprawia, że osoba która chce bliżej poznać Pana, stale bombardowana jest wspomnianymi programami i w jakimś stopniu wpływa to na ich decyzję. Można więc być tzw. pokojowym ateistą ale poglądy takiej osoby mogą wprowadzać niepewność na tych którzy chcą iść za Bogiem.

"Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił" odnosi się w tym przypadku do wspomnianej grupy ateistów. Wybór ateizmu po powtórnym przyjściu Jezusa zakończy się tragicznie, osoby te zostaną na zawsze wymazane z życia wiecznego a co gorsza przez swoją niewiarę powodują, że inni podążają podobną drogą śmierci wiecznej. Widzimy więc, że nawet jeśli tzw. pokojowy/neutralny ateista nie krzywdzi fizycznie innych to swoimi poglądami przyczyniać się może do utraty życia wiecznego tego, który mógłby je otrzymać gdyby tylko poszedł w stronę Zbawiciela. Biblia uznaje więc, że osoby takie czynią zło choć one same nie zawsze zdają sobie z tego sprawy, zaś wszystkie dobre uczynki jakie uczynili i tak pójdą na marne bo nie wpuścili Boga do swojego serca.

Wersety 1-3 zostały zacytowane w Liście do Rzymian 3.10-12.

(2) Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga.
(2) Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga.

Bóg widzi każdego z nas, ma pełną wiedzę na nasz temat.

(3) Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.
(3) Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni: nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego.

Werset ten może odnosić do wspomnianej grupy ateistów jak również do wszystkich ludzi na ziemi i obie interpretacje są poprawne. W Piśmie Świętym jest wiele, wersetów które mają więcej niż jedno znaczenie. Najbardziej znana jest wypowiedź Jezusa w Ewangeliach o znakach zbliżania się końca świata, którą przeczytać możemy w rozdziale 24 Ewangelii Mateusza, rozdziale 13 Ewangelii Marka i rozdziale 21 Ewangelii Łukasza. Mowa tam jest o czasach jakie nastaną przed powtórnym przyjściem Jezusa oraz o czasach jakie zapanują zaraz po Jego śmierci czyli ponad 2.000 lat temu.

Pierwsza interpretacja wersetu trzeciego odnosi się do ateistów czego dowodem jest werset czwarty i kolejne. Brak czynienia dobra został opisany przy wersecie pierwszym.

Druga interpretacja odnosząca się do całego społeczeństwa mówi o tym, że ludzie z natury są grzeszni i kierują się w życiu złem. Człowiek pozbawiony miłości bożej byłby pod wpływem szatana, jego zachowanie byłoby okropne i wówczas nikt z nas nie czyniłby dobrze. To działanie Ducha Świętego i wpływ miłości bożej na nasze serca powoduje, że wybieramy w dobro a nie zło.

(4) Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, Ale Pana nie wzywają.
(4) Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają Pana?

W wersecie trzecim czytaliśmy, że wszyscy odstąpili od Boga, w czwartym zaś, że źli ludzie niszą lud Pana czyli osoby wierzące. Jeśli więc wszyscy porzucili Boga to skąd wzięli się wierzący ? Wywnioskować możemy więc, że w Psalmie 14 werset trzeci odnosił się do ludzi niewierzących, jednak w Liście do Rzymian 3.10-12 zinterpretowany został jakby była mowa o całym społeczeństwie. Jest to kolejny przykład tego, że słowa zapisane w Biblii mają wiele znaczeń.

(5) Tam ogarnie ich strach, Gdyż Bóg jest z rodem sprawiedliwym.
(5) Tam zadrżeli ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym.

Bóg jest bogiem sprawiedliwym z czym wiele osób nie chce się zgodzić bo uważa, że miłość boża wszystko wybaczy i jacy byśmy nie byli to i tak otrzymamy życie wieczne.  Owszem Bóg może wszystko wybaczyć, ale wielokrotnie wspomina również o sprawiedliwości. Jeśli w swym życiu odrzucamy Pana i wybieramy zło, to sprawiedliwym będzie to, że Bóg nie przyjmie nas po śmierci do nieba bo my tego nie chcieliśmy. Decyzja ta będzie równoznaczna z utratą życia wiecznego, gdy bezbożnicy zobaczą co stracili z pewnością zadrżą ze strachu.

(6) Doznacie zawodu w zamyśle przeciw ubogiemu, Gdyż Pan jest jego schronieniem.
(6) Chcecie udaremnić zamiar biedaka: lecz Pan jest jego ucieczką.

Bóg jest przy tych którzy go kochają i wzywają o pomoc. Osoby niewierzące które czynią zło, nawet jeśli nie za tego życia, to po swojej śmierci przegrają a przegraną tą będzie utrata życia wiecznego.

(7) Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego, Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael.
(7) Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy Pan odmieni los swego narodu, Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.

Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! to przyjście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa do Izraela ponad 2.000 lat temu.

Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego to czas przyjścia Jezusa na ziemię ponad 2.000 lat temu dzięki czemu otrzymaliśmy nową ewangelię jak również czas ponownego przyjścia Jezusa celem zabrania do nieba tych którzy zostaną zbawieni.

Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael to radość Izraelitów oraz wszystkich tych którzy zostaną zbawieni.

krzyż ciemno
zdj. https://pixabay.com/en/cross-sunset-humility-devotion-1448946/