Psalm 8 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
Psalm o chwale bożej

Dla lepszego przykładu zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Psalm ten choć opisuje wielkość bożą to wskazuje również na Chrystusa o czym świadczą np. słowa zaczerpnięte z psalmu i używane na kartach Nowego Testamentu w powiązaniu z Jezusem.

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino".Psalm Dawidowy.
(1) Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

(2) Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.
(2) O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.

Już na wstępie Dawid wychwala Boga uznając Go za potężnego stworzyciela którego chwała ogarnia cały wszechświat.

(3) Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, Aby poskromić wroga i mściciela.
(3) Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Wraz z dorastaniem zaczynamy kombinować i to co mówimy nie zawsze jest prawdą. Dzieci i niemowlęta jednak mają to do siebie, że gdy są małe mówią prawdę, są szczere w tym co robią. Dzieci równie dobrze mogą wskazywać na dzieci boże czyli ci którzy miłują i wychwalają Pana.

Słowa z tego wersetu zostały zacytowane przez Jezusa w Ewangelii Mateusza 21.16 gdy wypędzał kupców ze świątyni i w tym czasie dzieci wołały do Chrystusa Hosanna Synowi Dawidowemu co nie spodobało się arcykapłanom i uczonym w Piśmie przez co słownie zaatakowali Pana. Jezus zacytował wówczas psalm uznając, że słowa te odnoszą się do Niego.

(4) Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich,Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
(4) Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

Psalmista w słowach tych przeczy teorii ewolucji. Szkoda, że wiele wierzących osób ulega tej teorii i by ją pogodzić z Pismem Świętym stwarza niebezpieczny miks, ewolucyjno-biblijny twierdząc, że Bóg mógł stwarzać ziemię miliony lat a przecież na pierwszych kartach biblijnych jasno jest podane, że roślinność została stworzona przez słońcem, ptaki przed zwierzętami lądowymi co całkowicie przeczy teorii ewolucji. Nie można jednego pogodzić z drugim a jeśli tak głoszą przywódcy kościelni to postępują tak samo jak postępowali w czasach rzymskich gdy kościół przyjmował w swoje szeregi mnóstwo pogan i by ich przyciągać miksował wiarę Jezusa z ich zabobonami i wierzeniami przez co dzisiaj mamy pogańskie kulty uznane za boże.

Osoby mieszkające w mieście, zachęcam do udania się w bezchmurną i bezksiężycową (zbyt mocno rozjaśnia niebo) noc, 2-3 kilometry poza miasto z dala od sztucznych świateł by móc podziwiać piękno wszechświata niewidoczne gdy patrzymy na nie w oświetlonym mieście. Jeśli nie chcesz wyjeżdżać, spojrzyj w niego przez lornetkę a zobaczysz, że widać o wiele więcej gwiazd niż bez niej, jakże piękny jest więc widok bez łuny świetlnej pochodzącej z oświetlonego miasta.

Biblia stwierdza jasno: ziemia, niebo, księżyc, oraz gwiazd czyli wszechświat zostały stworzone przez Boga a nie wielki wybuch i ewolucję. Chrześcijanin powinien wybrać czy wierzy w słowa zapisane w Biblii które są darem bożym czy ludzkie teorie. Szatan w każdy możliwy sposób chce zniszczyć wiarygodność Pana, wymyśli więc tyle teorii i poglądów by zadowolić każdego kto nie wierzy w Boga.

Więcej o tym w artykułach:
Ile dni Bóg stwarzał świat ?
Teoria ewolucji i wielkiego wybuchu według papieża Benedykta
Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień siódmy i zamiana soboty na niedzielę

(5) Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
(5) czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Bóg jest tak potężny, że człowiek przy Nim nic nie znaczy, to tak jakbyśmy porównali mrówkę do człowieka, choć nie jest to do końca trafne porównanie bo ogromna ilość mrówek mogłaby zabić grupę ludzi zaś człowiek Boga nie może. Równie dobrze można by porównać człowieka do słońca, nawet wszyscy ludzie razem wzięci nie są w stanie zagrozić słońcu choć jest to tylko dzieło boże, jak więc potężny musi być sam Bóg.

Dawid wychwala Pana, który pomimo swojej potęgi i majestatu dba o ludzi, nie zapomina o nas. Kocha nas do tego stopnia, że wysłał na ratunek własnego Syna, którego ukrzyżowaliśmy. Twierdzenie jakoby uczynili to Żydzi a nie my jest błędne. Owszem fizycznie Jezusa zabili Żydzi ale śmierć ta potrzebna jest każdemu z nas, gdyby nie Pan nie zostalibyśmy zbawieni. Jezus umarł za nasze grzechy, umarłby również dla ciebie jednego, nawet gdyby wszyscy inni ludzie mieli zostać potępieni.

Werset ten został użyty w Księdze Joba 7.17-18. Nie znamy dokładnej daty powstania Księgi Hioba, nie można więc odpowiedzieć na pytanie, który werset powstał pierwszy. Zawarte w niej wydarzenia oraz opisy wskazują, że Job mógł żyć w czasach Abrahama, czuli długo przed Dawidem, zaś sama księga mogła zostać napisana od czasów Abrahama do Jezusa.

Wersety 5, 6 i 7 zostały zacytowane w Liście do Hebrajczyków przy opisie chwały Pana Jezusa. Autem listu do Hebrajczyków był prawdopodobnie Paweł ale bibliści nie zajęli jednoznacznego stanowiska i ogólny pogląd jest taki, że autor listu nie jest nam znany.

(6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
(6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Na pierwszych stronach Biblii możemy przeczytać o tym, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo boże, nie pochodzi więc z małpy ale z ręki bożej. Nie potrafię zrozumieć, jak niektórzy ludzie uznają siebie za gorliwych chrześcijan a jednocześnie wierzą, że powstali od małpy. Jedno przeczy drugiemu. Osoby takie nie zrozumiały przesłania jakie dał nam Pan. Gdybym miał wierzyć, że pochodzę od małpy to na pewno nie wierzyłbym w Boga bo nie byłby mi wtedy do niczego potrzeby a wręcz przeciwnie uznałbym że mi przeszkadza bo dał jakieś nakazy i jest kłamcą bo napisał bajkę w której skłamał że stworzył człowieka a ptaki przed zwierzętami lądowymi.

(7) Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich,Wszystko złożyłeś pod stopy jego: (8) Owce i wszelkie bydło,Nadto zwierzęta polne, (9) Ptactwo niebieskie i ryby morskie,Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
(7) Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: (8) owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, (9) ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Kolejny raz psalmista wraca do stworzenia świata opisanego w Pierwszej Księdze Mojżeszowej. Intencją Boga przy stwarzaniu człowieka było to, by człowiek opiekował (władał) ziemią i zwierzętami ale kierując się miłością. Nie było wówczas grzechu i cierpienia a tym samym śmierci, ludzie zaś odżywiali się roślinnością. Dzisiejsze władanie człowieka nad ziemią i zwierzętami kojarzone jest z przemocą i niszczeniem świata. Więcej o tym w dziale Stworzenie świata.

Kolejny raz użyte zostały słowa wskazujące, że to Bóg stworzył ziemię a nie wielki wybuch.

Werset ten został użyty przez Pawła w 1 Liście do Koryntian 15.27 oraz Liście do Efezjan 1.22 przy opisie chwały Jezusa Chrystusa.

(10) Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!
(10) O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Dawid jak przystało w jego psalmach na zakończenie ponownie chwali i wywyższa Pana. W Psalmie tym, nie ma ani jednego zdania z prośbą. Bóg wie co potrzebujemy w życiu, nie musimy przy każdej modlitwie o coś prosić, równie dobrze możemy Go wychwalać a jeśli nie potrafimy lub idzie nam to ciężko bo stale powtarzamy te same słowa to dobrym pomysłem będzie przeczytanie psalmu.

 
zdj. https://pixabay.com/en/sunrise-space-outer-globe-world-1756274/