Psalm 5 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
Modlitwa Dawida o obronę

Dla lepszego przykładu zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

(1) Przewodnikowi chóru, z grą na fletach. Psalm Dawidowy.
(1) Kierownikowi chóru. Na flety. Psalm. Dawidowy.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

(2) Usłysz, Panie, słowa moje, Przejmij się westchnieniem moim,
(2) Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę;

Król Dawid prosi Boga o zwrócenie uwagi na jego słowa oraz westchnienia czyli niewypowiedziane myśli. Pan zna nasze myśli i słowa nim je wypowiemy.

(3) Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie.
(3) natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże! Albowiem Ciebie błagam,

Powodem dla którego Stworzyciel ma usłyszeć modlitwę Dawida jest sama modlitwa. Jezus zapewnił nas, że wysłuchiwane są wszystkie szczere modlitwy. W czasach starożytnych najważniejszym człowiekiem w państwie był król, widzimy tutaj jak król Dawid uznaje Boga na swojego króla a więc najwyższą osobę w życiu.

(4) Panie, od rana racz słuchać głosu mojego; Rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję.
(4) o Panie, słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.

Psalm ten pokazuje, że Dawid modlił się do Boga już z samego rana. Oczekiwał, że jego modlitwy zostaną wysłuchane. My też powinniśmy naładowywać swoje baterie duchowe o poranku by mieć siłę na cały dzień.

(5) Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości,Zły nie może z tobą przebywać.
(5) Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę.

Stworzyciel jest najwyższą miłością. Ojciec posłał na ratunek własnego Syna. Ofiara Jezusa pokazuje jak bardzo Bóg nas kocha. W Biblii znajdziemy mnóstwo tekstów mówiących o tym, że niegodziwcy nie odziedziczą Królestwa Niebios czyli, że nie zostaną zbawieni. W niebie i na odrodzonej ziemi dla takich ludzi nie będzie miejsca. Jezus po śmierci na krzyżu poszedł do nieba przygotować miejsce tym, którzy dostąpią łaski zbawienia, nie wszyscy więc zostaną zbawieni.

(6) Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi, Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
(6) Nieprawi nie ostoją się przed Tobą. Nienawidzisz wszystkich złoczyńców,

Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi - na sądzie ostatecznym ludzie naprawi zostaną unicestwieni na zawsze, ślad po nich zostanie wymazany. 

Słowa pisane w Starym Testamencie nie zawsze czytamy tak jak powinniśmy. Wiele osób odbiera nienawiść, gniew boży czy mściwość bożą na sposób ludzki. To co u ludzi jest nienawiścią, mściwością i gniewem, nie jest tym samym u Boga. Nienawiść Boga to troska o przyszłość ludzi których kocha. Nienawidzić nieprawości jest przeciwieństwem miłowania dobra, w ten sposób Bóg ukazany został jako ten który miłuje dobro.

(7) Zgubisz kłamców, Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan.
(7) zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan.

W Apokalipsie Jana oraz w innych księgach Pisma Świętego przeczytać możemy o tym, że ludzie grzeszni zostaną zniszczeni po tym jak Jezus po 1000 letniej ciemności powróci z wierzącymi na odnowioną ziemię. 

(8) Lecz ja dzięki obfitości łaski twojej wejdę do domu twego,Skłonię się ku świętemu przybytkowi twemu w bojaźni przed tobą.
(8) Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce, wejdę do Twojego domu, upadnę przed świętym przybytkiem Twoim przejęty Twoją bojaźnią.

Król Dawid choć był grzesznikiem, wiedział że dostąpi zbawienia bo serce jego skierowane było ku Panu. Jest to pocieszenie dla nas wszystkich, choć codziennie grzeszymy możemy mieć pewność, że dostąpimy zbawienia jeśli tylko oddamy swe serce Bogu.

Słowa te odnosić się również mogą do oddawania Stworzycielowi szacunku podczas modlitwy. Żydzi oddawali Bogu cześć będąc skierowani twarzą w stronę świątyni, a że świątynia nie była jeszcze zbudowana to mowa jest o Namiocie Zgromadzenia.

(9) Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, Ze względu na wrogów moich Wyrównaj przede mną drogę twoją!
(9) O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości, na przekór mym wrogom: wyrównaj przede mną Twoją drogę!

Dawid prosi Boga o prowadzenie w sprawiedliwości czyli tym czym mamy się kierować w życiu: miłością i sprawiedliwością które jak się nam czasami wydaje nie zawsze idą w parze. Jeśli ktoś kogoś zabije to w ramach miłości puścimy go wolno czy ukarzemy ? Jeśli nie ukarzemy to taka osoba może pozabijać nas wszystkich. Wiele ludzi zarzuca Bogu brak miłości zapominając o tym, że kieruje się On również sprawiedliwością.

Wyrównanie drogi to pokazanie jakie błędy popełniamy, pomoc udziela przez Pana by móc iść przez życie zgodnie z wolą bożą.

(10) Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, Wnętrze ich, to zguba! Otwartym grobem jest gardło ich! Językiem swym schlebiają.
(10) Bo w ustach ich nie ma szczerości, ich serce knuje zasadzki, ich gardło jest grobem otwartym, a językiem mówią pochlebstwa.

Dawid opisuje jak zepsuci są ci co chcą jego zguby. Nieraz słowa jakie są wypowiadane potrafią wyrządzić więcej szkody niż czynność fizyczna.

Werset ten został użyty w Liście do Rzymian 3.13 gdy Paweł pisał o Żydach i zakonie.

(11) Ukarz ich, Boże, Niech padną przez własne knowania. Z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, Gdyż zbuntowali się przeciwko tobie.
(11) Ukarz ich, Boże, niech staną się ofiarą własnych knowań; wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni, buntują się bowiem przeciwko Tobie.

Psalmista prosi Boga by Ten ukarał tych którzy sieją zniszczenie. Możemy być pewni, że źli ludzie jeśli nie nawrócą się przed swoją śmiercią zostaną zniszczeni na zawsze po sądzie ostatecznym. 

Dawid ma dosyć złych ludzi którzy go otaczają, jedyną dla nich zapłatą jest sprawiedliwość czyli pozbawienie ochrony bożej co wiąże się z wydaniem ich w siły ciemności. Skoro bezbożnicy gardzą Bogiem i Jego zasadami, niech Bóg ich więcej nie ochrania. Zagadnienie to zostało szerzej wyjaśnione w artykule Dlaczego w modlitwach i psalmach występują przekleństwa i złorzeczenia

(12) Lecz rozradują się wszyscy, którzy tobie ufają, Będą się głośno weselić na wieki;Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować tobą.
(12) A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze! Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą, ci, którzy imię Twe miłują.

Ci którzy dostąpią zbawienia będą wiecznie szczęśliwi poza krótkim okresem w którym przyjdzie nam widzieć śmierć wieczną niezbawionych. Mówi o tym Apokalipsa Jana 21.4 "I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły". Gwarancją zbawienia jest miłowanie Boga.

(13) Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, Osłaniasz go życzliwością jakby tarczą.
(13) Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu: otoczysz go łaską jak tarczą.

Bóg błogosławi tym którzy go miłują choć nie zawsze jest to widoczne. Są osoby wierzące a mimo to stale spotyka ich nieszczęścia czy można więc powiedzieć, że Bóg im też błogosławi ? Nawet Dawid stawiany za wzór człowieka miłującego Boga, musiał uciekać z Jerozolimy przed synem który chciał go zabić. Błogosławieństwo nie zawsze musi być materialne jak nam się może wydawać. Gdyby błogosławieństwo było tylko materialne, ci co wierzą w Pana byliby bogaci a źli ludzie biedni, wiara w Boga byłaby po to by mieć majątek, dziwny byłby taki świat a i miłość do Pana fałszywa.

Bóg błogosławi nie tylko w dobrach materialnych ale również duchowo, tzn. nawet w najtrudniejszych chwilach napełnia nasze serca otuchą, wiarą, daje siłę by przeciwstawić się złu dzięki czemu taka osoba przed swoją śmiercią wciąż kocha Pana a co za tym idzie otrzyma życie wieczne w świecie bez grzechu z Jezusem jako królem ziemi. Czyż takie błogosławieństwo duchowe nie jest lepsze od tymczasowego materialnego ?

krople, woda
https://pixabay.com/en/water-drops-droplets-rain-liquid-102952/