Rozdz. 24. 15-27 Śmierć żony proroka Ezechiela

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Śmierć żony proroka Ezechiela
Księga Ezechiela rozdział 24.15-27 komentarz, interpretacja

(15) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (16) Synu człowieczy, oto Ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu, lecz ty nie biadaj ani nie płacz, niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. (17) Wzdychaj tylko cicho, nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi włóż sandały, nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. (18) Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona; następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano.

Najsmutniejszy werset w Księdze Ezechiela w odniesieniu do proroka. Ezechiel żył na wygnaniu w niewoli po pierwszym ataku babilończyków na Jerozolimę. Miejsce jego przebywania to kanał - odnoga rzeki Eufrat ciągnąca się przez około 96 kilometrów. Żył on wśród rodaków - zepsutych Izraelczyków będących bliżej pogaństwa niż Boga którego kiedyś wielbili. Misja jaką wykonywał była wyczerpująca i wymagała mocnego charakteru a zarazem ogromnej wiary w Stwórcę.

Po wcześniejszych dość drastycznych proroctwach o zburzeniu Jerozolimy i notorycznych próbach nawrócenia mieszkańców nadszedł czas na jeszcze mocniejsze okazanie tego co nadejdzie. Bóg postanowił zabrać Ezechielowi żonę, co jak sam tłumaczy ma uświadomić Izraelitom co ich czeka jeśli nie zmienią swojego zachowania.

Warto by zadać sobie pytanie: Czy życie osoby mocno wierzącej w Boga w tak okropnych warunkach było szczęśliwe? O żonie Ezechiela nic więcej nie wiemy ale słusznym jest zakładać, że była wierna Panu. Można być szczęśliwym na wiele sposób i nawet jeśli duchem była szczęśliwa to nie da się ukryć, że fizycznie nie było jej łatwo. Śmierć kogoś kto jest gotowy na śmierć jest zyskiem, pisał o tym Paweł:

List do Filipian 1.21-24 "Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej; lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza."

Jezus np. będąc nad grobem Łazarza zapłakał. Zapłakał wiedząc, że zaraz go wzbudzi do życia. Śmierć nawet jeśli jest zyskiem, jak pisze to Paweł i tak powoduje smutek, łzy, żal. Straszne jest gdy nie możemy w obecnym życiu, więcej porozmawiać ze zmarłą osobą, cieszyć się razem z nią, spędzać wspólne chwile. Na pocieszenie Ezechielowi pozostała świadomość, że żona spędzi całą wieczność w życiu bez zła i przemocy, otoczona miłością i radością bożą, która zdecydowanie przewyższa warunki panujące teraz na ziemi. I choć on sam pozostał wśród żywych to wiara w nowe życie dodawała mu nadziei.

W wersecie ósmym czytamy, że Ezechiel podporządkował się Panu bez żadnego słowa skargi. W przypływie depresji, śmierć pragnęli wielcy prorocy: Eliasz, Izajasz, Jeremiasz czy Job (nie był prorokiem). Nie ma tego u Ezechiela, w tak trudnym momencie nie zauważamy u niego zwątpienia. Godna podziwu jest postawa proroka, wierność Stwórcy była u niego na pierwszym miejscu.


zdj. https://www.flickr.com/photos/usachicago/6050200066/

(19) Wtedy lud rzekł do mnie: Czy nie powiesz nam, co to dla nas znaczy, że ty tak czynisz? (20) I odpowiedziałem im: Doszło mnie słowo Pana tej treści: (21)Przemów do domu izraelskiego: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbezczeszczę moją świątynię, chlubę waszej potęgi, z której jesteście dumni, rozkosz waszych oczu i ukochanie waszych dusz. Wasi synowie i wasze córki, które tam pozostawiliście, padną od miecza. (22) Wtedy uczynicie to, co Ja uczyniłem: Nie będziecie zasłaniali swoich bród i nie będziecie jedli chleba żałoby. (23) Zawoje będą na waszych głowach, a na waszych nogach sandały, nie będziecie urządzali żałoby ani płakali, lecz z powodu swoich win uschniecie i jeden przed drugim będziecie jęczeć. (24) I Ezechiel będzie wam znakiem; dokładnie tak, jak on uczynił, i wy uczynicie, gdy to nastąpi. I poznacie, że Ja jestem Wszechmocny Pan.

O tym dlaczego Jerozolima została zniszczona oraz dlaczego Bóg na to pozwolił znajdziesz odpowiedź m.in. w tematach: Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować oraz Dlaczego Bóg każe zabijać, mordować ...zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety....

Tak jak u Ezechiela rozkoszą oczu była jego żona tak u Izraelitów rozkoszą oczu była Świątynia Pańska. I choć była ona ich dumą to zbeszcześcili ją pogańskimi wierzeniami. Śmierć żony zapowiada zniszczenie świątyni. Judejczycy byli tak długo upominani przez Boga i informowani że miasto upadnie gdy się nie zmienią, że przez te lata powinni uznać zniszczenie świątyni jako coś z czym już się dawno pogodzili. Brak żałoby u Ezechiela wskazywać miał na to, że prorok wiedząc o śmierci żony, pogodził się z jej utratą. Tak jak Ezechiel wiedział o jej utracie, tak Judejczycy powinni mieć świadomość utraty stolicy. Z kart Pisma Świętego czytamy, że nawet tak drastyczna sytuacja jak śmierć, nie zmieniła ich nastawienia do grzeszenia.

(25) A ty, synu człowieczy, w dniu, w którym Ja im zabiorę ich gród warowny, ich radość i chlubę, rozkosz ich oczu i ukochanie ich duszy, ich synów i ich córki, (26) w tym dniu przyjdzie do ciebie uchodźca, aby przynieść ci wieść. (27) W tym dniu otworzą się twoje usta przed uchodźcą i przemówisz, i już nie będziesz niemy. Będziesz dla nich znakiem, i poznają, że Ja jestem Pan.

Ezechiel po śmierci żony nie wypowiadał już proroctw o Judzie a proroctwa w rozdziałach 25-33 są o narodach pogańskich m.in. o Ammonitach, Edomitach, Filistyńczykach, Tyrze, Egipcie. Dopiero w rozdziale 33 czytamy jak przybył uchodźca ze zdobytej Jerozolimy i Pan otworzył prorokowi usta. Nie jest do końca wiadomo, czy niemowa Ezechiela dotyczyła niewypowiadania proroctw o Izraelu czy w ogóle zaniemówił do czasu zdobycia miasta. Warte uwagi jest to, że rozdziały w Księgach prorockich tj. Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela nie są ułożone w porządku chronologicznym co może czasami może wprowadzać w błąd gdy czytelnik o tym nie wie.