modlitwa

 • Psalm 26 - Zapewnienie niewinności

  Psalm 26 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
  Niewinność chrześcijanina

  Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

  Psalm ten podobny jest do Psalmu 7 w którym Dawid tak jak tutaj zapewnia o swojej niewinności.

  (1) Dawidowy. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności I zaufałem Panu. Nie zachwieję się!
  (1) Dawidowy. Oddaj mi, Panie, sprawiedliwość, bom nienagannie postępował i nie byłem chwiejny, pokładając nadzieję w Panu.

  Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

  Psalmista pragnie by to Bóg był sędzią jego życia. W Księdze Samuela przeczytać możemy, że Dawid wbrew upomnieniom zarządził spis ludności przez co wywyższył swoją dumę tym samym mocno grzesząc. Do wyboru miał wówczas trzy kary. Nie chcąc wpaść w ręce ludzi podjął decyzję: "Druga Księga Samuela 24.14 "Dawid odpowiedział Gadowi: Jestem w wielkiej rozsterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę." 

  Dawid zgrzeszył nieraz a mimo to uznaje się za niewinnego i takiego który nigdy się nie zachwiał. W psalmach wiele razy możemy przeczytać o tym jak prosił Boga o przebaczenie za swoje grzechy. Jak więc może uznać się za osobę postępującą nienagannie i pewną w tym co robi ? Słowa te mogą dotyczyć jakieś konkretnego zarzutu wysuniętego w jego stronę, a nie ogólnego zachowania. Zwróćmy uwagę, że nie ma tutaj mowy o bezgrzeszności ale o niewinności, wszak można być niewinnym w jakimś wydarzeniu będąc jednocześnie grzesznikiem.

  Niewinność i brak chwiejności o której mowa, raczej nie odnoszą się do czynności fizycznych ale do duchowości, wiary w Boga. Dawid choć grzesznik, wielokrotnie stawiany jest za wzór miłości człowieka do Boga. Człowiek ten całym swym sercem kochał Pana, miał świadomość swoich grzechów, żałował ich i choć był królem to potrafił przyjmować upomnienia z pokorą. W przeciwieństwie do kilku proroków biblijnych jego wiara nie została zachwiana, bez względu na wszystko zawsze wierzył i ufał Panu. To nie człowiek ale Bóg był jego największym przyjacielem, dzięki czemu śmiało możemy powiedzieć, że w kwestii miłości i zaufania do Boga był niewinny.

 • Psalm 25 - Modlitwa o ochronę, przewodnictwo i odpuszczenie

  Psalm 25 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

  Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

  Psalm ten jest modlitwą do Boga o wybaczenie grzechów oraz ochronę przed upadkiem.

  (1) Dawidowy. Do ciebie, Panie, wznoszę duszę moją.
  (1) Dawidowy. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,

  Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

  Wznoszenie swojej duszy ku Panu to inaczej oddanie całego siebie.

  (2) Boże mój! Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu! Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu! (3) Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary.
  (2) mój Boże, Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną! (3) Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.

  Psalmista z całego serca ufał Panu i to w Nim pokładał swoją nadzieję i siłę. Dawid miał w swoim życiu bardzo mocny powód do wstydu a było nim wysłanie żołnierza na pewną śmierć po to by pojąć jego żonę. Wyższość psalmisty nad większością ludzi jest jednak taka, że z pokorą potrafił przyjąć naganę udzieloną mu przez proroka Natana. Z kart Pisma Świętego wiemy, że następni królowie często pogardzali prorokami którzy źle oceniali swych władców.

  Wstyd o którym mowa może dotyczyć każdego innego problemu czego konsekwencją może być zachwianie naszej wiary. Źli ludzie czekają tylko, aż przestaniemy pokładać ufność w Panu, dzięki czemu z triumfem będą mogli powiedzieć, że Bóg nam nie pomógł a tym samym móc usprawiedliwić swoją bezbożność. Dawid choć był bardzo blisko Boga i otrzymywał od Niego pomoc, musiał uciekać przed Saulem a potem przed własnym synem. Apostołowie bardzo ufali Panu a mimo to byli bici, więzieni i torturowani. Ochrona Boża działa głównie w naszych sercach i umysłach i to na niej mamy się skupiać. Nagrodą za wierność Panu będzie odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Dawid oraz apostołowie o tym wiedzieli, prosili więc Pana by nie zaznali wstydu czyli nie stracili wiary a tym samym nie przegrali z wrogiem.

 • Prośba o modlitwę

  Prośba o modlitwę

   

  Bardzo proszę o modlitwę dla bliskiej mi osoby, która ma poważne problemy ze wzrokiem.

  Ewangelia Mateusza 18.19-20 "Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich."

  List do Filipian 4.6 "Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu."

  Artykuły o modlitwie:

 • 1 List do Koryntian rozdział 1.1-31

  Pierwszy List do Koryntian
  rozdział 1.1-31
  komentarz, interpretacja

  (1) Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat, (2) zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym: (3) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. (4) Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, (5) iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, (6) ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, (7) tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, (8) który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. (9)Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

  Mieszkańcy Koryntu wyróżniali się na tle ościennych terenów, wysokim zdemoralizowaniem moralnym i seksualnym, szczególnie mocno dawał się we znaki homoseksualizm. Chrześcijanie mieszkający w Koryncie nie mieli łatwego życia, również w ich szeregach były osoby powodujące rozłamy i zgorszenie o czym możemy przeczytać w kolejnych wersetach. We wstępie Listu do Koryntian daje się zauważyć jak Paweł wywyższa Boga iż to dzięki Panu zostali wyrwani z życia zgorszenia. Dla apostołów na pierwszym miejscu był Bóg, to że zostali chrześcijanami zawdzięczali nie sobie ale Jezusowi. 

 • Wola boża - jak interpretować - pytanie do Boga i Jego odpowiedź

  Wola boża - jak interpretować odpowiedź Boga na naszą prośbę

  Czy zwierzątko na zdjęciu modli się ? Nie, ale takie są właśnie modlitwy o poradę gdy z góry zakładamy że nawet nie zamierzamy wypełnić woli bożej gdy jest ona sprzeczna z naszą.

  Wielu z nas gdy ma problem bądź podejmuje ważną decyzję życiową, prosi w modlitwie do Boga o odpowiedź jak ma postąpić. Gdy już tą odpowiedź dostaniemy najczęściej co robimy? Nie postępuje zgodnie z wolą bożą ale ludzką. Jeśli odpowiedź jest nie po naszej myśli, uznajemy że źle zinterpretowaliśmy daną sytuację, że to pewnie nie było odpowiedzią i pytamy ponownie. Pytamy tak długo aż dostaniemy odpowiedź jaką oczekujemy, czyli taką jaka jest po naszej myśli. Czy jest to właściwa interpretacja? Zdecydowanie nie. Wiele takich przypadków jest też opisanych w Piśmie Świętym. Oto niektóre z nich:

  Czwarta Księga Mojżeszowa rozdział 14

  "A gdy Mojżesz powiedział te słowa wszystkim synom izraelskim, lud bardzo się zasmucił. I wstali wcześnie rano, i chcieli wyruszyć na szczyt góry, mówiąc: Teraz gotowiśmy pójść na to miejsce, o którym mówił Pan; myśmy bowiem zgrzeszyli. Lecz Mojżesz rzekł: Dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami, i padniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pan nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, aby wejść na szczyt góry. Ale Skrzynia Przymierza Pana i Mojżesz nie oddalali się z obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy, mieszkający w tych górach, zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Chormy."

 • Dlaczego w modlitwach i psalmach występują przekleństwa i złorzeczenia

  W Piśmie Świętym niejednokrotnie natkniemy się na wersety w których autor przeklina bezbożnych i modli się o ich wytępienie. Wśród psalmów prym wiedzie Psalm 109, w którym czytamy m.in.:

  "(6) Wyznacz mu na wroga bezbożnika, A oskarżyciel niech stanie po jego prawicy! (7) Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, A modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech! (8) Niech dni jego będą krótkie, A urząd jego niech inny weźmie! (9) Niech będą sierotami dzieci jego, A żona jego wdową! (10) Niech się tułają dzieci jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów! (11) Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, A obcy niech rozgrabią owoc jego pracy! (12) Bodajby nie miał nikogo, Kto by mu okazał życzliwość,Ani takiego, kto by się zlitował nad sierotami jego! (13) Potomstwo jego niech będzie skazane na zagładę, Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu! (14) Niech Pan pamięta o winie ojców jego, A grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony! (15) Niech będą zawsze przed Panem I niechaj wytępi z ziemi pamięć o nich! (16) Bo nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia, Ale prześladował nędzarza i biedaka I człowieka utrapionego chciał zabić. (17) Umiłował przekleństwo - niech ono nań spadnie!Nie chciał błogosławieństwa - niech będzie dalekie od niego! (18) Przyoblókł się w przekleństwo jak w szatę, Niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego I jak oliwa w kości jego! (19) Niech mu ono będzie jak szata, która go okrywa, I jak pas, który go zawsze opasuje! (20) Taka niech będzie zapłata Pana dla tych, którzy mnie oskarżają I źle o mnie mówią! "

  Jak pogodzić powyższe słowa z duchem przebaczenia i miłości ? Interpretacji jest kilka, podam te główne:

  1. Dawid pisał jako pomazaniec Boży miał prawo do sądzenia grzeszników - nie wszystkie modlitwy i psalmy były pisane przez Dawida, więc ta interpretacja wydaje mi się całkowicie nietrafiona.

  2. Są to zapisane myśli psalmisty, które pokazują że stale jesteśmy grzesznikami - to również do mnie nie przemawia, bo interpretacja ta nie bardzo pasuje do innych modlitw w Starym Testamencie a już w szczególności do czasów końca opisanych w Apokalipsie.

  3. Izrael jako naród wybrany musiał przeciwstawiać się wszystkim wrogom Boga a tacy byli owi bezbożnicy. By ukrócić życie wrogów Boga, należało ich wytępić by zło nie rozprzestrzeniało się pośród narodu wybranego.

  Interpretacja 4 przemawia do mnie najbardziej, jednakże swoją własną przedstawiłem w punkcie 5.

   

  4. Przekleństwa wyrażają ducha, który był stosowany dla Żyda pod prawem, ale nie jest odpowiedni dla chrześcijanina żyjącego pod łaską Jezusa. Wydają nam się one surowe bo patrzymy na nie z perspektywy nowotestamentowej zaś Dawid i osoby żyjące przed Jezusem nie miały Nowego Testamentu. Włączenie rodziny do sądu wydaje nam się skrajnością, ale należy pamiętać że Bóg ostrzegał naród co stanie się gdy ojcowie będą grzeszyć: 2 Mojżeszowa 20.5, 34.7, 4 Mojżeszowa 14.18, 5 Mojżeszowa 5.9. Chcemy czy nie, swoim życiem oddziałujemy na innych a w szczególności na najbliższych. Dzieci bezbożników, wychowywane w takiej rodzinie z reguły również zostają bezbożnikami, ale nie jest to zasadą, każdy ma wolną wolą i jak chce może wybrać Boga, problem w tym, że takie osoby nie mają pragnienia by iść za Bogiem. Obecnie żyjemy w czasach przebaczania i miłości ale gdy nadejdą dni apokalipsy, psalmy przekleństwa nabiorą ponownie swojej mocy. W Księdze Objawienia pełno jest słów przedstawiających zło jakie zapanuje na tym świecie. Przekleństwa w psalmach w jakimś stopniu przygotowuje nasze serca by doceniały śmierć Jezusa Chrystusa, który poniósł na swoim ciele wszelkie przekleństwo byśmy my byli od niego uwolnieni.

  5. Przekleństwa nie są wypowiadane po złości ale w imię sprawiedliwości. Psalmista ma dosyć złych ludzi którzy go otaczają, nie widzi dla nich nadziei, ich serca są tak przesiąknięte złem, że jedyną dla nich zapłatą jest sprawiedliwość czyli pozbawienie ochrony bożej co wiąże się z wydaniem ich siły ciemności. Skoro bezbożnicy gardzą Bogiem i Jego zasadami, niech Bóg ich więcej nie ochrania przed demonami, dostaną to na co zasługują. Na początku psalmu czytamy: "(4) Oskarżają mnie za miłość moją, Chociaż ja się za nich modlę. (5) Oddają mi złem za dobre, A nienawidzą za miłość moją." jak Dawid modlił się za tych ludzi. Nie w każdym psalmie i przekleństwie w Biblii przeczytamy o poprzedzającej modlitwie za grzeszników ale znając ducha miłości powinniśmy wiedzieć, że takie były wypowiadane, choć niekoniecznie musi być o tym wzmianka w danym rozdziale. Co zrobić z ludźmi za których się modlisz a oni dalej wyrządzają zło ? Dawid ma już dość, miłość nie pomogła, niech więc ich opuści. Jako społeczeństwo musimy bronić się przed złem, stworzyliśmy prawo karne a i to dla wielu nie jest powodem by nie popełniać przestępstwa. Jeśli przekleństwa połączymy z tym co czeka bezbożników przed ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa staną się one sprawiedliwością a nie złorzeczeniem.

  Problem stanowi interpretacją słów wypowiadanych w stronę dzieci bezbożników. Zauważmy, że wcześniej wskazana jest wina ojca i matki, "((14) Niech Pan pamięta o winie ojców jego, A grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony!") co oznacza że taka osoba wychowana została w zdemoralizowanej rodzinie. Bóg jest dla każdego, również dla dzieci bezbożników, jednak nieodpowiednie wychowywanie ma duży wpływ na przyszłe życie dziecka. Jeśli nie będzie ono miało odpowiednich wewnętrznych motywacji by przeciwstawić się złu, również zostanie potępione. To że żyjesz w bezbożnej rodzinie, nie oznacza że Bóg ciebie nie wyratuje, wystarczy Go o to poprosić. Psalmista słowa przekleństwa kieruje w stronę dzieci, bo nie chce by wyrosły one na takich samych łotrów, lepiej dla nich by umarły za młodu niż swoim podłym zachowaniem zatruwały życie innym. Słowa te nie są skierowane do dzieci, które pomimo trudnej sytuacji będą miały serce skierowane w stronę Boga, te Bóg z pewnością ochroni przed zepsuciem moralnym.

 • Modlitwa do Boga czy człowieka

  Czy modlenie się do ludzi jest słuszne i zgodne z nauką Pisma Świętego ?

   Otóż z całą pewnością NIE. W całej Biblii nie znajdziemy ani jednego zdania, w którym sługa boży modli się do drugiego człowieka, również tego który już umarł. Dlaczego więc kościoły z takim uporem nakłaniają ludzi do tego by modlić się do osób świętych, zmarłych, papieża itp. ?

   Przyjrzyjmy się takiej oto sytuacji.

  Pan Bóg ratuje Izraelitów i wyprowadza ich z Egiptu. W czasie ich wędrówki rozmawia bezpośrednio z Mojżeszem, który później w Piśmie Świętym wspominany jest wiele razy jako jeden z najwierniejszych Bogu ludzi. Po śmierci Mojżesza, ludzie w dalszym ciągu modlą się bezpośrednio do Boga. Ta sama sytuacja powtarza się z Jozuem, Henochem, Izajaszem, Jeremiaszem i innymi. Wszystkie te osoby, mogą być dla nas wzorem do naśladowania, są tak blisko Boga, a mimo to nikt się do nich nie modlił.

  Po pewnym okresie na ziemi pojawia się Jezus Chrystus, który przyszedł by oddać za nas swoje życie. Jezus uczy nas by zawsze modlić się bezpośrednio do Boga. Warto przeczytać 6 rozdział Ewangelii Mateusza, oto fragment:

  Ewangelia Mateusza 6.6-9 "Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje..."

  Po śmierci Jezusa, apostołowie oraz wszyscy chrześcijanie w dalszym ciągu modlą się do Boga. Mija wiele lat i kościoły "chrześcijańskie" pod wpływem pogaństwa wprowadzają modlitwy do świętych, papieży, zmarłych itp. umniejszając pozycję Boga a wywyższając swoją oraz papieży. Modlenie do osób zmarłych i żyjących, było praktykowane dużo wcześniej, które niestety stopniowo przeniknęło do chrześcijaństwa i stosowane jest do dzisiaj.

  Przeczytaj o tym jaki był kościół oraz papieże w tych czasach. Czym się kierowali i ilu niewinnych ludzi zginęło, tylko dlatego że oddawali część Bogu a nie papiestwu. I tak oto dzisiaj dalej głoszone są na podstawie tradycji zakłamane i całkowicie sprzeczne z naukami Jezusa nauki by modlić się do świętych. Modląc się do zmarłych, czynisz wbrew woli Boga.

  Każdy kto przeczytał Pismo Święte, wie że tekstów z bezpośrednią modlitwą do Boga jest bardzo dużo i wszystkie skierowane są właśnie prosto do Pana, również te w Nowym Testamencie.

  Czy Bóg jest głuchy na nasze prośby i potrzeba aż drugiego człowieka, który po śmierci pójdzie do Boga i przedstawi mu prośby innych ludzi ? Jezus umarł za nas, nie potrzeba nam innego przewodnika.

  Zadaj sobie wtedy pytanie. Po co w takim razie Jezus za nas cierpiał ? Czy kłamał mówiąc:

  Ewangelia Mateusza 14.1-6 "Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."

  Pamiętaj, że Jezus wie co to ból i cierpienie. Bóg doskonale zna nasze potrzeby, jest zawsze obok, nikt nie zna Ciebie lepiej od Boga. Nie jest mu potrzebny drugi człowiek do tego by wysłuchać twoich modlitw. Nie umniejszaj roli Pana i to jemu oddawaj chwałę, swoje prośby i modlitwy zanoś bezpośrednio do Niego.

  Pierwszy List Pawła do Tymoteusza 2.5-6 "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie."

  List do Filipian 4.6 "Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu."