Kto prowadził Izraelitów 40 lat po pustyni po wyjściu z Egiptu

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Jezus Chrystus prowadził Żydów do ziemi obiecanej Kanaanu

Dla wielu ludzi Bóg Nowego i Starego Testamentu jest całkiem inny, pogląd taki przypomina nieco obraz złego i dobrego gliny. Są też tacy co odrzucają Stary Testament uznając, że niemożliwe jest by Pan kazał zabijać całe narody bo Jezus uczył czego innego. Skreślając Stary Testament automatycznie odrzuca też się Nowy bo jak można lekceważyć ten pierwszy gdy drugi stale się do niego odwołuje. To tak jakby wyrzucić karoserię samochodową mówiąc, że nie jest ona potrzebna bo bez niej samochód może jeździć. Pojazd ten będzie niepełnowartościowy i tak samo Biblia pozbawiona Starego Testamentu jest niepełna zaś nieuznawanie Boga Starego Testamentu jest równoznaczne z odrzuceniem Jezusa.

Biblia mówi wprost, że kto widział Jezusa widział Boga Ojca, bo Syn jest taki jak Ojciec, nie można więc dzielić Boga na złego i dobrego. O miłości bożej w Starym Testamencie można przeczytać w artykule Miłość Boga w Starym Testamencie o sprawiedliwości zaś w Sprawiedliwość boża na podstawie Psalmu 69

Nim przejdziemy do właściwej części tematu, pamiętajmy że Bóg występuje pod trzema postaciami: Ojciec, Syn i Duch Święty. Ludzki umysł nie wie jak trzy osoby tworzą jedność. Nie wiemy tego, Pismo Święte o tym nie mówi, to wszystko to tylko nasze spekulacje, nie zostało nam to objawione. Jesteśmy zbyt słabi by to w pełni zrozumieć. Nie wiemy również, jak Jezus pogodził życie na ziemi z boskością, czy część Jezusa została w niebie ? Biblia mówi, że Bóg jest wszędzie, przy każdym z nas, jeśli tak, to czy Jezus wraz z Ojcem i Duchem byli przy Żydach gdy szli po pustyni ? Z pewnością tak, bo niedorzeczne by było aby nie interesowało ich to co dzieje się z narodem izraelskim.

W Piśmie Świętym znajdziemy teksty wskazujące na to, że Izraelici po wyjściu z Egiptu, przez 40 lat byli prowadzeni po pustyni również przez Jezusa. Opierać będziemy się też na starszych przekładach biblijnych bo te są dokładniejsze w tłumaczeniach. Starsze przekłady można znaleźć np. na stronie https://vocatio.com.pl/pl/c/Prymasowska-Seria-Biblijna/46

Na dowód tego najczęściej cytowany jest tekst:

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 10.1-4 "A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus." 

Widzimy więc, że Paweł bezsprzecznie uznaje to, że Jezus towarzyszył Żydom w wędrówce do ziemi obiecanej.

W tym samym rozdziale ale wersecie 9 podane jest: Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 10.8-9 "Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące, ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli,".

Wersety te opisują wydarzenia jakie miały miejsce podczas wędrówki do ziemi obiecanej. W wersecie 9 zostało użyte słowo anioł, ale w najstarszych manuskryptach oraz w starszych przekładach napisane jest:

Biblia Gdańska:"Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli." 

Przekład Nowego Świata: "Ani kusimy Krystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli."

Najstarsza Polska Biblia Wójka Jakuba z 1599r.: "Ani nie kuśmy Chrystusa jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli"

W Liście do Judy również znajdziemy tekst świadczący o tym, że Jezus był tym który prowadził Żydów po pustyni.

Najstarsza Polska Biblia Wójka Jakuba z 1599r. "Lecz chcę wam przypomnieć, chociaż raz już o wszystkim dowiedzieliście się, że Jezus wybawiwszy lud z Ziemi Egipskiej, potem wygubił tych, co nie uwierzyli."

W Starym Testamencie (Druga Księga Mojżeszowa 23.20-21) Bóg zapowiada anioła który będzie prowadził Żydów do ziemi obiecanej. Anioł to inaczej posłaniec, w tym przypadku mowa zaś jest o Jezusie Chrystusie bo tylko Bóg może wybaczać grzechy o których czytamy poniżej. Znamienne jest również to, że imię boże jest w nim. Bóg jako anioł występuje również w Drugiej Księdze Mojżeszowej 3.2 gdy Mojżesz w palącym krzewie zobaczył Anioła Pańskiego którym był Jezus.

Druga Księga Mojżeszowa 23.20-21 "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim."

O aniele jako Jezusie czytamy również w Księdze Sędziów 2.1-3 "Anioł Pana zstąpił z Gilgal do Bokim i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem: Nie złamię przymierza mego z wami na wieki. Jednakże wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich ołtarze. Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? Powiedziałem także: Nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla was przeszkodą i aby bogowie ich byli dla was sidłem"

W Biblii wielokrotnie można przeczytać o tym, że to Bóg wyprowadził Żydów z Egiptu. W powyższych wersetach użyte słowo anioł wyraźnie wskazuje na Jezusa bo, żaden anioł nie zawierał z Izraelitami przymierza na wieki. Przymierze to zawarł Bóg a mówiąc dokładniej Jezus Chrystus.

O tym, że słowo Bóg w Starym Testamencie nie zawsze znaczy Bóg Ojciec ale również Jezus Chrystus świadczyć mogą poniższe wersety.

W Księdze Ozeasza przeczytać możemy o tym jak Bóg mówi, że uratuje Izraelitów za pomocą Boga, innymi słowy, że Jezus uratuje ludzi z pomocą Boga Ojca. Nie jest tam wprawdzie mowa o Izraelitach idących do Kanaanu ale pokazuje to, że Zbawiciel Jezus Chrystus już od dawien dawna przebywał wśród ludzi a tym samym również podczas wędrówki po pustyni.

Księga Ozeasza 1.7 "Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. "

W Księdze Jeremiasza 10.12 czytamy jak Pan mówi: "I wzmocnię ich w Panu, i będą postępowali w jego imieniu - mówi Pan." czyli, że Jezus wzmocni wiarę ludzi by ci postępowali zgodnie z wolą Boga Ojca.

W Księdze Amosa 4.11 czytamy: "Dokonałem wśród was takiego spustoszenia, jakiego dokonał Bóg w Sodomie i Gomorze, i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a jednak nie nawróciliście się do mnie - mówi Pan.".  O kim w tym przypadku mówi Pan ? Bardzo wyraźnie pokazane jest, że występuje dwóch Bogów, czyli Jezus stwierdza, że ludzie nie nawrócili się do Niego pomimo tego, że postąpił z nimi podobnie jak Bóg Ojciec spuszczając ogień na Sodomę i Gomorę.

W Księdze Zachariasza 3.1-4 znajdziemy bardzo ciekawy tekst:

Księga Zachariasza 3.1-4: "Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę! Do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne."

Aniołem Pana w tym przypadku musi być Jezus Chrystus o czym dobitnie świadczy to że anioł odzywa się do sług którzy stali przed nim oraz mówi, że to on zdjął winę i przyoblekł w święte szaty. Wybawienie z grzechów oraz święta biała szata należą do atrybutów Jezusa Chrystusa.

pustynia słońce
https://pixabay.com/pl/pustynia-piasku-krajobraz-sun-790640/