Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Rozdz. 4 - Zapowiedź klęski Judei i miłość boża

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza, rozdział 4 - interpretacja, komentarz

(1) Jeżeli chcesz zawrócić, Izraelu - mówi Pan - to zawróć do mnie; a jeżeli usuniesz swe obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał. (2) I jeżeli będziesz przysięgał: "Żyje Pan" szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, wtedy narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takiego jak twoje i tobą będą się chlubić. (3) Bo tak mówi Pan do mężów judzkich i jeruzalemskich: Orzcie sobie ugór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie! (4) Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzezki waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuch jak ogień i nie palił, a niktby go nie ugasił z powodu waszych złych czynów!

Słowa te pisane były przed najazdem Babilonu na ziemie Judei. Bóg w swojej miłości daje kolejną szansę mieszkańcom na porzucenie drogi zła jaką sobie obrali. Słowa "nie będziesz się już tułał" oznaczają puste życie duchowe Izraelitów, błądzili oni duchowo, wywyższali bożki stworzone własnymi rękoma, zapomnieli o cudach jakie widzieli ich przodkowie. Boży gniew sprowadza się do tego, że Bóg odstąpi od narodu wybranego, wyda ich na ich własne siły. Boża tarcza ochronna zostanie cofnięta,  Żydzi będą skazani na zatracenie, otoczeni wrogami bez bożej pomocy niechybnie polegną.

Czytaj więcej: Rozdz. 4 - Zapowiedź klęski Judei i miłość boża

Izrael zawiedzie się na Egipcie - Księga Jeremiasza rozdz. 2.36-37

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza 2.36-37 "Jakże lekko ci przychodzi zmieniać swoją drogę! Także Egipt cię zawiedzie, jak zawiodła cię Asyria, i wyjdziesz również stamtąd z rękami nad głową, gdyż Pan odrzucił tych, którym zaufałaś, i nie będziesz miała z nimi szczęścia."

Księga Jeremiasza jest wielką księgą proroctw a w niej m.in. znajdują się proroctwa na temat upadku Izraela, Egiptu czy Babilonu. Powyższy tekst może i nie do końca jest proroctwem z pełnego zdarzenia ale z pewnością słowa te wypełniły w 100 procentach.

Wyjaśnienie dla tych co nie czytali Pisma Świętego:
Izrael w Biblii oznacza cały naród żydowski czyli "Judea i Izrael północy" jak również "tylko Izrael północy". Określenia te naprzemiennie występują nawet w jednym rozdziale, stąd osoby nie mające kontaktu w Biblią czasami mogą mieć trudności z właściwą interpretacją. W większości przypadków słowo Izrael oznacza naród żydowski.
Juda / Judea to południowa część Izraela, który uległ podziałowi po śmierci Salomona. Pomiędzy oboma królestwami wybuchały bratobójcze wojny jak i wzajemne sojusze.


zdj. www.flickr.com/photos/jeremympiehler

Izrael zawiódł się na Asyrii kulturowo-religijnie oraz militarnie. Gdy Judea została zaatakowana przez Izrael i Aramejczyków, nie zwróciła się o pomoc do Boga ale do króla asyryjskiego Tiglas-Pilesera, wysyłając mu jednocześnie złoto i srebro znajdujące się w świątyni Pana oraz w skarbcach domu królewskiego (Druga Księga Królewska 16). Przeciwnik wprawdzie został odparty ale było to posunięcie katastrofalne w skutkach. Izrael północy wkrótce został zniszczony a ludność wysiedlona, Judea zaś była notorycznie nękana przez Asyryjczyków, którzy po jakimś czasie oblegali Jerozolimę. Sojusz mający uratować Judeę przed porażką, stał się po części przyczyną ich upadku, choć główna wina spoczywa na samych Judejczykach którzy porzucili Boga.

Naród żydowski gdy był wierny Stwórcy miał od Niego pełne wsparcie, a mimo to wolał oddawać się innym pogańskim wierzeniom. Zaczęto składać dzieci w ofierze bogom, uprawiać czarną magię, prawdziwy Bóg przestał się dla nich liczyć. Spółkowanie z poganami pogrążyło cały naród w ubóstwie religijnym.

Judea zawierała również sojusze z Egiptem, co zawsze kończyło się dla niej tragedią. Najpierw Egipt nie potrafił pokonać Asyrii i sam uległ jej sile by następnym razem zostać pokonanym przez Babilon. Jerozolima wraz ze Świątynią podczas najazdu Babilończyków została zrównana z ziemią.

Proroctwo o Cyrusie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W Księdze Izajasza zapisane jest proroctwo które zapowiedziane zostało około 150-200 lat przed wydarzeniami. Zawarte jest ono w wersetach:

Księga Izajasza 44.26-28 " Który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, który mówię o Jeruzalemie: Będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich: Będziecie odbudowane: Dźwignę je z gruzów. Który mówię do toni: Wyschnij, Ja wysuszę twoje strumienie.  Który mówię o Cyrusie: On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane - a o świątyni: Będziesz na nowo"

Księga Izajasza 45.1-6 "Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte: Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela, przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam cię po imieniu, nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego."

Księga Izajasza 45.13 "Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu - mówi Pan Zastępów."

We wcześniejszych i następnych wersetach Księgi Izajasza zapisany jest upadek Jerozolimy i wielkiego Babilonu, tutaj jednak pojawia się władca Cyrus. Kim był Cyrus ? Władcą Medii i Persji, nieliczącego się wówczas kraju, który nie miał szans na walkę z potężnym Babilonem. Proroctwo to zapowiada, że:

  • Jerozolima i Świątynia zostanie zdobyta i zniszczona a później odbudowana. Proroctwo to musiało wywoływać oburzenie wśród Żydów, gdyż Świątynia od czasów jej powstania nigdy nie została zniszczona, tak samo jak zabudowania Jeruzalemu nie były wcześniej stertą gruzów. Owszem Jerozolima była wcześniej pokonana ale była zniszczona a mieszkańcy dalej w niej żyli. Proroctwo o zniszczeniu Świątyni zapisane zostało około 140 lat przed wydarzeniami.

  • Jerozolima zostanie ponownie zaludniona przez Izraelitów. Proroctwo to również szokowało, gdyż miasto było pełne życia. Dopiero po najeździe Babilonu ówcześni mieszkańcy zostali uprowadzeni do niewoli a na miejscu pozostawiono nieliczącą się garstkę miejscowej ludności, która miała uprawiać m.in. winnice. Proroctwo to zostało napisane około 210 lat przed wydarzeniami, kiedy to Izraelici po 70 latach niewoli ponownie wrócili do ojczyzny.

  • Zdobycie Babilonu nastąpi poprzez wysuszenie koryta rzeki. Babilon było jak się wydawało miastem nie do zdobycia. Oblężenie go trwałoby latami, zapasy żywności wystarczały na długi okres a obecny król Belsazar był tak pewny siebie, że gdy Cyrus podszedł ze swoją armią pod mury, ten wydał pijacką ucztę. Medowie i Persowie w pewnej odległości od Babilonu, wykopali koryto przez które rzeka Eufrat zmieniła swój bieg, tym samym armia Cyrusa pod osłoną nocy weszła do miasta wyschniętym korytem rzeki Eufrat a miasto zostało zdobyte.

  • Wskazanie Cyrusa jako tego który będzie wykonywał wolę bożą. Znamienne jest to, że Izajasz napisał imię władcy, który jeszcze nie żył. Józef Flawiusz napisał: "Cyrus dowiedział się z tego (co dotyczy budowy świątyni) z księgi proroctw, które Izajasz spisał 210 lat wcześniej ... Izajasz przepowiedział to wszystko 140 lat przed zniszczeniem świątyni. Kiedy Cyrus przeczytał te słowa i dostrzegł ich boskie pochodzenie, ogarnęło go pragnienie wykonania tego, co zostało napisane."  Cyrus po zdobyciu Babilonu uwolnił niewolników żydowskich i wydał dekret umożliwiający im powrót do ziem ojczystych wraz z możliwością odbudowy. I choć końcowa odbudowała świątyni została dokonana później to dzięki Cyrusowi zapoczątkowano te wydarzenia, to on pierwszy ustanowił prawo zezwalające na odbudowę.


Grobowiec Cyrusa

zdj. https://www.flickr.com/photos/adavey

Opisanie Cyrusa jako pasterza i spełniającego wolę Boga, nie jest równoznaczne z tym, że Cyrus był świętym czy całym swoim życiem spełniał wolę bożą. Jego rola jako pasterza i spełniającego wolę Boga polegała na tym, że zdobędzie on okrutny pogański Babilon, uwolni Żydów z niewoli i zezwoli na odbudowę Judei. Proroctwo to nie usprawiedliwiałoby jednocześnie u Cyrusa nieludzkiego traktowania poddanych czy bestialskich mordów, dotyczyło jedynie pokonania wroga, wyzwolenia ludu bożego i dekretu o odbudowie. Tak jak wcześniej Babilon był narzędziem w rękach bożych, tak Cyrus został zapowiedziany jak ten który wypełni proroctwo. Podboje oraz umiejętności wojenne upodabniają Cyrusa do Aleksandra Wielkiego, jeden i drugi odnosili niebywałe sukcesy militarne. Uznaje się, że Cyrus nie wyznawał religii żydowskiej jednak był tolerancyjny na inne wyznania i kierował się sprawiedliwością.

Exodus: Bogowie i królowie - różnice z Pismem Świętym

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Film "Exodus: Bogowie i królowie" pojawił się w kinach. Niestety ale reżyser Ridley Scott jak sam mówi nie wierzy w Boga, więc bardzo nonszalancko podszedł do wiarygodności przekazu, przez co film ten jest fałszywy i przedstawia Boga w sposób kłamliwy a i życie Mojżesza jest niepoprawnie odwzorowane. Zawszę będę zdania, że ateiści nie powinni nakręcać filmów na podstawie Pisma Świętego bo tylko robią krzywdę tym, którzy uwierzą że jest to prawdziwy obraz biblijny. Szczerze zachęcam by samemu przeczytać Pismo Święte i zweryfikować prawdę. Na zaledwie 14 stronach mieści się okres w którym czas biegnie od narodzin Mojżesza aż do przejścia Hebrajczyków przez morze. Teksty te zawarte są w Drugiej Księdze Mojżeszowej, od rozdziału 1 do rozdziału 14. Zachęcam również przed zapoznaniem się z poniższym tekstem do przeczytania artykułu o Mojżeszu i jego 3 etapach życia >> Trzy etapy życia Mojżesza, który pozwoli lepiej zrozumieć niezgodności w filmie.

Poniżej przedstawiam różnice (niezgodności) pomiędzy Pismem Świętym a filmem "Exodus: Bogowie i królowie". A oto i owe prawdy i fałsze:

Film: Bóg jako dziecko, brak w nim miłości.
Pismo Święte: Bóg nie został pokazany pod postacią, Mojżesz słyszał głos i widział palący się krzew. Przedstawienie w filmie Boga jako dziecko jest wstrętne i uderza w chrześcijaństwo. Nasuwa myśl jakoby dziecko prowadziło nas przez życie. W dodatku dziecko to jest nieco harde, nie widziałem w nim miłości bożej. Podsłuchiwanie rozmowy to absurd! Bóg przedstawiony jako dziecko inspirowany mógł być kultem maryjnym w którym Jezus jest małym bezbronnym dzieckiem a nie dorosłym mężczyzną w którym to kulcie ludzie z modlitwą idą do Maryi a pomijają Jezusa Chrystusa jako jedynego pośrednika między ludźmi a Bogiem Ojcem.

Film: Faraonem jest Ramzes i to on po śmierci ojca wygnał Mojżesza z kraju.
Pismo Święte: Faraon nie jest wymieniony z imienia. Nie wiemy dokładnie kto wtedy panował. Mojżesz uciekł z kraju gdy faraon jeszcze żył, a umarł dopiero podczas jego wygnania. Nie jest to jest istotne kto wtedy panował i akurat ta niezgodność nie ma znaczenia.

Film: Złote miecze u pasa.
Pismo Święte: Nie występują.

Film: Mojżesz był wychowywany razem z bratem i nie wiedział że jest Hebrajczykiem.
Pismo Święte: Nie ma mowy o żadnym bracie oraz o tym, że Mojżesz nie wiedział że jest Hebrajczykiem. Nie wiemy czy był tego świadomy od małego czy dowiedział w późniejszym okresie życia, faktem jest że był wychowywany przez rodzoną matkę a gdy podrósł został oddany córce faraona, która miała go za swojego syna. W filmie pokazano, że z tego powodu został wygnany, co jest nieprawdą.

Film: Mojżesz został wygnany gdy poznano jego pochodzenie.
Pismo Święte: Mojżesz sam uciekł gdy zabił kolejny raz Egipcjanina. Faraon dowiedział się o zabójstwie i chciał zabić Mojżesza, a ten wiedząc o tym uciekł na pustynię do Midianitów.

Film: Mojżesz po wygnaniu gdy wchodził na górę  po owce, został uderzony kamieniem w głowę i miał wizję w której widział boga-dziecko.
Pismo Święte: Mojżesz wszedł na górę a jego oczom ukazał się anioł Pański w płomieniu ognia wydobywającego się z krzewu. Bóg nakazał mu wtedy zdjąć sandały gdyż ziemia na której stał była z powodu obecności Boga świętą. Mojżesz był pełen świadomości, nie było żadnej lawiny oraz uderzenia w głowę.

Film: Sypora gotowa wyrzec się wiary byle tylko Mojżesz nie szedł do Egiptu.
Pismo Święte: Jetro czyli ojciec Sypory powiedział: Idź w pokoju! Sypora nie miała nic przeciwko wędrówce do Egiptu.

Film: Mojżesz przeprowadza partyzantkę i szkoli Hebrajczyków.
Pismo Święte: Bzdura! Bóg 40 lat kształtował charakter Mojżesza by ten uznał, że tylko Bóg może uwolnić naród wybrany. Więcej o tym w temacie Trzy etapy życia Mojżesza. Nie było żadnego ruchu oporu, łuków, podpaleń czy niezgadzania się z Bogiem. W trzecim etapie życia Mojżesz nie polegał już na własnych siłach ale tylko i wyłącznie na Stwórcy, nie mógł więc wtedy tworzyć hebrajskich sił wojskowych, one niejako było tworzone dopiero na polecenie Boga podczas 40 letniej wędrówki po pustyni.

Film: Mojżesz unikał faraona, zakradał się by z nim rozmawiać.
Pismo Święte: Mojżesz razem z Aaronem jawnie stawał przed faraonem w obecności jego czarowników. Był nawet pokaz siły, gdy laska Aarona zamieniła się w węzą i zjadła laski- węże czarowników faraona.

Film: Faraon codziennie zabijał rodzinę hebrajską w celu wydania Mojżesza. Hebrajczycy byli wierni i nie wydali przywódcy.
Pismo Święte: Tak jak powyżej, Mojżesz się nie ukrywał, stawał przed faraonem zapowiadając plagi a w Biblii nie ma mowy o takiej represji ze strony władcy. Ponadto Hebrajczycy po tym jak faraon dołożył im pracy, zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi.

Film: Faraon kazał zabić Mojżesza przed pierwszą plagą.
Pismo Święte: Faraon dopiero przed 10 plagą powiedział by Mojżesz więcej się przed nim nie pokazywał bo zginie. Wcześniej nie był ścigany (nie wliczając jego wcześniejszej ucieczki z Egiptu).

Film: Pierwszą plagę spowodowały krwiożercze krokodyle.
Pismo Święte: Pierwsza plaga powstała przez włożenie laski do rzeki Nil na oczach faraona przez Mojżesza. Czarownicy egipscy również zamienili wodę w krew. Również drugą plagę tj. żab potrafili sprowadzić czarownicy. Dopiero trzecia plaga komarów (oraz następne) nie została przez skopiowana i uznali wtedy, że jest w tym palec Boży.

Film: Plagi były wytłumaczalne, jakoby wszystko było zbiegiem okoliczności.
Pismo Święte: Plagi były uznawane przez Egipcjan jako siła Boga Hebrajczyków. Nikt nie tłumaczył tego w sposób durno naukowy. Plagi reprezentowały również  atak na bóstwa egipskie. Egipcjanie mieli wielu bogów a ci nie potrafili się uchronić przed Bogiem Hebrajczyków np: Happy (Hapi) bóg Nilu, Heket z głową żaby, Hathor jako bogini krowa, Apis jako bóg byk, Reszep bóg błyskawic, Mina bóg urodzaju, Ra bóg słońca itd.

Film: Pokazane było jakoby plagi dotykała również Izraelitów.
Pismo Święte: Plagi przeznaczone były dla Egipcjan i Izraelici byli przed nimi chronieni.

Film: Przed 10 plagą Mojżesz kłóci się z Bogiem, pokazany został jako ten miłościwy a Bóg jako mściwy.
Pismo Święte: Mojżesz nie podważał słowa bożego, nie krzyczał na Boga, nie było durnej przemowy: "nie ukorzę się przed tobą". Więcej na ten temat w artykule: Trzy etapy życia Mojżesza. Wyjaśnienie dlaczego Bóg zesłał 10 plagę znajdziesz po części w tematach: Psalm 137 - Błogosławiony kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę oraz Dlaczego małe dzieci umierają ?.

Film: Podczas przejścia przez morze, woda się zatrzymała a Mojżesz rozmawiał z faraonem, który przeżył.
Pismo Święte: Izraelici szli suchym gruntem a po obu stronach mieli mur wody. Wojsko faraona wraz z nim zginęło. Nie było żadnej rozmowy ani potyczki podczas przeprawy przez morze. 

Film: Tablice kamienne wyryte przez Mojżesza.
Pismo Święte: Tablice kamienne czyli 10 przykazań bożych (dekalog) zostało napisane na kamieniu przez samego Boga (2 Mojż. 32.16). Jest to ważne, gdyż wskazuje na to, że: przykazania dał Bóg więc są niezmienne, zostały wyryte przez Niego na stałe jako symbol stałości, tak by nikt z nich nic nie odejmował ani nie dodawał. Więcej na ten temat w artykułach: 10 przykazań Bożych oraz Drugie przykazanie / jedenaste przykazanie.

Film: Na końcu filmu Mojżesz siedzi obok Skrzyni Świadectwa a ludzie idą obok, dotykają wóz a ów wóz ciągną konie.
Pismo Święte: Skrzynia Świadectwa była święta i nie można jej było ot tak sobie dotykać a wóz nie był ciągnięty przez konie.

 

Film należy traktować jako niebiblijne odtworzenie wydarzeń z ateistyczną wizją reżysera/scenarzysty na temat Boga. Na wstępie brak jest zdania w którym twórca filmu informuje, że wydarzenia zawarte w filmie są bardzo luźną rekonstrukcją zapisu Księgi Mojżeszowej i nie należy ich traktować go jako prawdziwego odwzorowania obrazu. W tym samym okresie w kinach grają trzecią część Hobbita, tam widz idąc na film, wie że jest to tylko i wyłącznie wymysł autora, w tym przypadku wielu błędnie może uznać, że film rzetelnie ukazuje wydarzenia z Pisma Świętego.

Rozdz. 44.9-20 figury i rzeźby do których się modlono zakazane przez Boga

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Na wstępie mocno i wyraźnie zaznaczę: Rozdział ten to nic innego jak opis lekceważenia drugiego przykazania zawartego w Drugiej Księdze Mojżeszowej 20.4-6. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Drugie przykazanie / jedenaste przykazanie.

Księga Izajasza rozdział 44:

(9) Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości, ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę.

Bałwanami w Piśmie Świętym są figury, rzeźby do których modlą się ludzie. Uznaje się, że w starożytności nie wierzono, że posąg jest prawdziwym bogiem ale że bóg lub jego moc może w nim zamieszkiwać, a tym samym posąg w pewien sposób przedstawiał boga i dlatego przed nim klękano. Lany cielec stworzony przez Izraelitów podczas nieobecności Mojżesza (przebywał wtedy na górze Synaj) stworzony został na cześć Boga. W ten sposób chcieli Mu oddać chwałę Druga Mojżeszowa 32.5 "Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana." . Jednak pomimo tego Bóg uznał to za ogromne przekroczenie prawa dekalogu. Niech to da do myślenia dzisiejszym obrońcom rzeźb, figur bądź obrazów przed którymi klękają. Skoro Żydzi przez złotego cielca chcieli składać Bogu dziękczynienie a Bóg to ostro potępił to co by powiedział na dzisiejszy kult relikwii ?

(10) Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda?

Wszelkie takie przedmioty nie służą niczemu dobremu. Można je ze spokojnym sumieniem wyrzucić na śmietnik, nie mają w sobie żadnej wewnętrznej wartości. Obecnie panuje strach przed tym by wyrzucić na śmieci figury związane z postaciami religijnymi. Jest to błędem, gdyż Biblia stwierdza że dla Boga to są przedmioty pozbawione mocy. Złoty cielec stworzony by wielbić Boga, został przez Mojżesza stracony. Tak samo Hiszkiasz zniszczył miedzianego węża (więcej o tym w temacie wskazanym powyżej) przed którym wielu klękało.

(11) Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy - wszak to tylko ludzie; niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. (12) Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia; gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa.

Produkując takie przedmioty narażasz się na wstyd. Jeśli pracownik który wytwarza figury potrafi się przy tym zmęczyć to jak ta figura może mieć moc ?.

(13) Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu, (14) narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. (15) Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. (16) Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło! (17) A z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem!

Stosunek Pisma Świętego jest jasny i przejrzysty, klękanie przed wszelkimi figurami, rzeźbami czy malowidłami jest głupotą a co gorsza niezgodne z wolą bożą! Nie bądź mądrzejszy od Boga i nie twierdź, że ty wiesz lepiej bo grzeszysz w ten sposób. Bóg jest wszędzie, nie musisz modlić się do figur by ciebie usłyszał. Rzeźby produkowane z drewna mają to do siebie, że część niewykorzystanego surowca przeznaczana jest między innymi na opał. Jaki jest sens modlić się do kawałka drewna, którego część została przeznaczona do ogrzania. Wychodzi na to, że jedna połowa jest dla człowieka święta i przed nią się kłania a drugą można było spalić bo nie było w niej świętości.

(18) Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. (19) A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem? (20) Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy ani też nie powie: Czy to nie złuda, czego się trzymam? 

Osoby mieniące się tzw. chrześcijanami z reguły nie czytają Pisma Świętego, opierają się oni na przekazie ustnym, zamiast zajrzeć do źródła czyli Biblii. Nie mają przez to poznania, nie mogą zweryfikować czy to co usłyszeli jest prawdą,  ich oczy są przez to zaślepione na prawdę. To tak jakbyś miał bliską osobę która ciebie kocha i ona by napisałaby tobie list a ty byś go nawet nie raczył przeczytać mimo, że ona na to nalegała. Mówisz sobie: po co mam czytać skoro wiem od innych co tam jest napisane. Tylko czy ci inni rzeczywiście mówią prawdę ?

Przytoczę również fragment z
Księgi Izajasza 46.7-9 "Wysypują złoto z worka, a srebro ważą na szalach, wynajmują złotnika, aby z tego zrobił bożka, przed którym się pochylają i któremu pokłon oddają. Biorą go na ramiona, noszą go i stawiają na swoim miejscu, gdzie stoi i skąd się nie rusza, a gdy się woła do niego, nie odpowiada, nikogo nie może wyrwać z jego niedoli. Pamiętajcie o tym i przyznajcie się do winy, weźcie to do serca, wy odstępcy! Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja."

Kolejny raz Bóg uderza w tych którzy robią sobie bożków. Bożek to nie tylko figury których jest dzisiaj pełno, to także amulety i inne dziwaczne wytwory na których się opieramy np.: szczęśliwe talizmany, cudowne medaliki czy słoniki w portfelach. Wszystko to są nic nie warte przedmioty.

Dlaczego zdemoralizowani duchowo rysownicy z Charlie Hebdo zostali zamordowani

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Na wstępie zaznaczę, że nie pochwalam ataku jaki został przeprowadzony na redakcję brukowej ateistycznej gazety Charlie Hebdo i potępiam taką formę rozprawiania się z arogantami duchowymi. Współczuję tym wszystkim którzy zginęli a nie brali udziału w tworzeniu tego brukowca oraz tym którzy cierpią z powodu utraty bliskich. Z całą stanowczością potępiam morderców oraz zamordowanych rysowników, którzy swoimi durnymi rysunkami przyczynili się do tych tragicznych w skutkach wydarzeń, bo gdyby ich nie publikowali i szanowali wyznania religijne innych ludzi nie zginęliby niewinni. Potępiam również tych którzy w swej głupocie i chęci zemsty zaczęli atakować muzułmanów. Żal jest również dusz, które nie zostaną zbawione.

Można by rzecz zdemoralizowani moralnie, gdyż każdy kto z premedytacją naśmiewa się z wiary innych ludzi, publikuje bardzo obraźliwe karykatury w których przedstawia Jezusa w seksualnych pozycjach z Mahometem jest zepsuty wewnętrznie. I nie tylko rysunki przedstawiające Jezusa są obraźliwe, wliczyć należy do nich również wszelkie inne, przez które wyznawcy na całym świecie czują się bardzo oburzeni bez względu na to jaką wyznają religię. Dzisiejszy świat przez szeroko pojmowaną wolność przypomina Sodomę i Gomorę.

Dlaczego rysownicy (dziennikarze) z Charlie Hebdo zostali zamordowani ?
Dlaczego zaatakowano redakcję Charlie Hebdo ?

W Biblii oraz każdym innym źródle religijnym (Koran, Wedy, Sutry itd.) podane jest byś miłował boga swego. W Piśmie Świętym brzmi ono: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej." W Starożytnym Izraelu osoba która wyszydzałaby z Boga, natychmiast zostałaby ukamienowana. Ukamienowana zostałaby nie tylko za bluźnienie przeciwko Bogu ale również za inne ohydne zachowania. Jeden z wielu tekstów mówiących o ukamienowaniu:

Trzecia Księga Mojżeszowa 24.16 "Kto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć. Ukamienuje go cały zbór; zarówno obcy przybysz jak i krajowiec za bluźnierstwo imieniu Pana poniesie śmierć."
Czwarta Księga Mojżeszowa 15.35-36 " I rzekł Pan do Mojżesza: Mąż ten poniesie śmierć. Niech cały zbór go ukamienuje poza obozem. I wyprowadził go cały zbór poza obóz, i ukamienowali go, i umarł, jak Pan nakazał Mojżeszowi."
Piąta Księga Mojżeszowa 13.10-11 "ale nieodwołalnie zabijesz go. Ty pierwszy podniesiesz przeciw niemu swoją rękę, aby go zabić, a potem cały lud, i ukamienujesz go, zadając mu śmierć za to, że usiłował odwieść cię od Pana, Boga twego, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli."
Piąta Księga Mojżeszowa 22.22 "Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje; zarówno ten mężczyzna, złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. Wytępisz to zło z Izraela."

Przykładów można mnożyć, najostrzejszy jest w Księdze Ezechiela. Muzułmanie uznają Księgi Mojżeszowe, tym samym uznają prawa mu nadane. Dlaczego Bóg nakazał tak postępować ? Izraelici byli narodem wybranym, mieli być czyści, wyróżniać się od pogańskich narodów które ich otaczały. Życie z Bogiem dawało im prawo które mieli przestrzegać, ale było to prawo praworządności, kto chciał mógł opuścić obóz, ale jeśli w nim pozostawał miał je szanować. Bóg w ten sposób chronił pozostałą ludność przez zepsuciem moralnym, które niestety i tak nastąpiło. Czy dzisiaj należy ukamienować takich ludzi ? Nie, bo by ukamienowany został cały świat a i tak by nie pojął dlaczego, choć ten i tak zginie po 1000 letniej ciemności i ponownym przyjściu Jezusa. Prawo ukamienowania było potrzebne dla Izraelitów z powodu ich ustawicznego dążenia do grzechu ale nawet ono im nie pomogło, tak samo jak by nie pomogło nam teraz. Nie należy również potępiać Izraelitów a siebie wywyższać, gdyż jako społeczeństwo moralnie spadliśmy niżej niż oni w tamtych czasach.

Ekstremistów nie brakuje i to zarówno po jednej jak i drugiej stronie. Przeczytaj sobie historię Jezuitów, jakie czystki przeprowadzili wśród ludności cywilnej, o tym jak wyglądała przysięga (choć uznaje się że dalej ona obowiązuje). Oto fragment przysięgi:

"Przyrzekam i oświadczam, że gdy pojawi się sposobność będę prowadził bezlitosną wojnę, sekretnie lub jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i masonom, tak jak mnie ukierunkowano, by wytępić ich z powierzchni Ziemi, Bez oglądania się na wiek, płeć czy stan, i że będę wieszać, palić, gotować, obdzierać ze skóry, dusić i grzebać żywcem tych ohydnych heretyków, rozpruwać brzuchy i łona ich kobiet,i roztrzaskiwać głowy ich dzieci o ściany, by unicestwić ich obrzydliwą rasę, Że gdy się tego nie da zrobić jawnie, w tajemnicy użyję trucizny,liny do duszenia,stali sztyletu lub ołowianej kuli, bez względu na rangę, godność lub autorytet tych osób, jakkolwiek by nie był ich stan publiczny lub prawny, jako że w każdej chwili mogę dostać polecenie, by tak postąpić od agentów Papieża lub przełożonego Towarzystwa Jezusowego,". 

Na redakcję Charlie Hebdo były składane do sądów liczne skargi. Sądy jednak stały na stanowisku, że rysunki nie są obraźliwe. Nie ma co się dziwić, przecież to Francja i Unia Europejska która w imię wolności pozwala niemal na wszystko. Skoro wszelkie możliwe skargi nic nie pomagały a próba dialogu z rysownikami nie przynosiła efektu to co do wyboru pozostało ekstremistom ? Pójść i grzecznie ich poprosić by zaprzestali obrażać ich boga ? Inni już to próbowali i nic to nie dało. W artykułach można wyczytać, że rysownikom tym, wiele razy grożono a oni sami liczyli się z tym, że ich redakcja zostanie zaatakowana. Szkoda że nie uszanowali tego, że podczas ataku mogą zginąć też przechodnie. Gdy ekstremista widzi, że prawnie nie jest w stanie zwyciężyć co zrobi ? Sięgnie po oręż. W tym przypadku ciężki. Mahomet był dla nich prorokiem ale mianowanym przez boga, obrażając jego obrażasz jednocześnie ich boga. To chore rysunki Charlie Hebdo sprowokowały ich do takiej a nie innej decyzji, choć to ich w ogóle nie usprawiedliwia i nikomu w przyszłości nie powinno dawać pretekstu do tego by zabijać bezbożników szerzących zgorszenie.

Przykład: Twoje nagie zdjęcia są publikowane w gazecie. Na zdjęciach tych uprawiasz seks z mężczyznami (kobietami dla kobiet). Odwołujesz się do sądu ale ten orzeka, że twoje dobro nie zostało naruszone. Wielokrotnie składasz pozwy ale każdy jest odrzucany. Co robisz ? Jako chrześcijanin oddajesz sprawę Bogu. Co zrobi ekstremista ? To, że ludność ma boga tylko w kieszeni to nie znaczy że musieli go mieć też oni. Skąd wiesz jak wielkie znaczenie miał w ich życiu bóg ?. Bóg ma być dla ciebie najważniejszy, ważniejszy niż ty sam.

Po tych wydarzeniach rysownicy stawiani są jako męczennicy. Tylko w imię czego ? Wolności do obrzucania z błotem wyznań religijnych ? Francja w swych dziejach ma już czarny okres bezbożności gdy ci co wierzyli w Boga byli mordowani.

Mordercy w innych kręgach też są stawiani za męczenników. W imię obrony ich wiary ? Zamiast miłości mordowanie, w tym niewinnych przechodniów i zabójstwo rannego policjanta, porwanie i zabicie zakładników jest traktowane jako coś wspaniałego. Tragedia! Każdy zdrowo rozsądnie myślący człowiek uzna to za coś okrutnego i godnego pożałowania. Jak można wierzyć, że Bóg przyjmie do nieba w zamian za wykonanie czegoś tak okropnego. Ci którzy powiedzą, że przecież Izraelici na polecenia Boga szli i mordowali narody w ziemi obiecanej, odpowiedź na to pytanie znajdą w artykule Psalm 137 - Błogosławiony kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę. Dodam tylko, że w przypadku Izraela, cały naród jaki mieli podbić był zdemoralizowany do cna, to w przypadku Francji tak nie jest, więc nie należy ataku morderców porównywać do tych odległych czasów.

Powyżej wskazałem powody dla którego została zaatakowana redakcja ale jeszcze raz zaznaczam że należy potępić każdy taki akt bezmyślnego ataku.  Izraelici byli prowadzeni bezpośrednio przez Boga, mieli proroków przez których przemawiał. W dzisiejszych zepsutych czasach tego nie mamy. Wymierzanie sprawiedliwości należy do Boga a nie do nas, Biblia mówi wyraźnie byś zaniechał zemsty i powierzył sprawę Bogu. Zaznaczam, że wymierzanie sprawiedliwości przez Boga to nie to samo co wydawanie wyroków w sądzie, gdyż takie stanowiska istniały również w Izraelu a społeczeństwo by mogło funkcjonować powinno mieć bezstronnych sędziów; mowa była o zemście czy zabijaniu w imię wiary.

Czy w imię wolności można wszystko ?

Francja która w imię wolności pozwala na tak durne rysunki stawia siebie w roli ignoranta duchowego. Wolność nie jest równoznaczna z tym, że wolno wszystko. Wolność jest wtedy gdy twoja wolność nie przeszkadza innym. Czy w imię wolności można wyśmiewać się z innych wyznań ? Osoba niewierząca może mieć z tym problem, ale powiedz sobie: gdyby nagie zdjęcia twoich rodziców były wydawane w gazecie nie wzburzyłbyś się ? Pewnie tak. Tak samo prawdziwie wierząca osoba ma prawo wzburzyć się, że ich ukochany bóg jest tak poniżany. Dla osoby prawdziwie wierzącej bóg jest ważniejszy niż ona sama.

Czy w niebie była wolność ?

Tak ale nie taka jaką dzisiaj pojmujemy. W niebie jest wolność ale oparta na miłości a takiej nie na ziemi nie ma. Gdyby w niebie można było robić wszystko, Szatan nie zostałby stamtąd strącony. Tylko wolność, która bazuje na miłości i nie ma w nim grzechu jest prawdziwą wolnością jaka panuje w niebie. Chrześcijanie dostali dekalog - 10 przykazań bożych. Po co ? By zabrać im wolność czy aby przez nadane prawo mogli żyć bliżej wolności miłości ?

Francja

Francja obawia się fali terroru. Pytanie tylko kto ich wszystkich wpuścił do Europy ? Odpowiedź jest banalna. Kraje kolonizacyjne w tym piękna Francja, w której niebawem chrześcijaństwo nie będzie większością. Dziś kraj ten zbiera żniwo swoich barbarzyńskich zapędów kolonialnych, gdzie mordowali i grabili co tylko się dało. Wszak jeszcze całkiem niedawno bo w XX w. Algieria jak i inne podbite kraje musiały walczyć o swoją niepodległość z byłym oprawcą, to głównie stamtąd pochodzą wyznawcy innych religii.

No Je suis Charlie - Nie jestem Charlie Hebdo i nie wyobrażam sobie by prawdziwie wierzący chrześcijanin utożsamiał się z bezbożnikami rysującymi w tak obraźliwy sposób.

Drugie przykazanie / jedenaste przykazanie

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Drugie przykazanie (przez wielu nazywane tzw. 11 / jedenaste przykazanie), znajdziesz w Drugiej Księdze Mojżeszowej 20.4-6 oraz Piątej Księdze Mojżeszowej 5.8-10 a brzmi ono:

Biblia Tysiąclecia
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Biblia Warszawska
Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Biblia Warszawsko-Praska
Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia ani tego, co na niebie, ani tego, co na ziemi, ani tego, co w wodzie, ani tego, co pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani nie będziesz im służył, gdyż Ja, Jahwe, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym i za występki ojców zsyłam kary na ich dzieci, aż do trzeciego i czwartego pokolenia tak będzie z tymi, którzy Mnie nienawidzą; natomiast aż po tysiączne pokolenie będę okazywał miłosierdzie tym, którzy Mnie miłują i zachowują moje przykazania.

Biblia Gdańska
Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą; A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazania mego.

Najstarsza polska biblia czyli Biblia Jakuba Wujka
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie uczynisz sobie ryciny, ani żadnego podobieństwa, które jest na niebie w górze, i które na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył: ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zapalczywy, nawiedzający nieprawość ojców nad synami, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą: I czyniący miłosierdzie na tysiące tym, którzy mnie miłują i strzegą przykazania mego.

Niewiele osób wie, że zostało ono wymazane przez kościół rzymskokatolicki a jeszcze mniej zna jego treść. Nie dziwne wydaje się tobie 10 przykazanie z wersji katolickiej ? Kościół broni się przed tym, tłumacząc że jego pierwsze przykazanie jest jednocześnie pierwszym i drugim. Przy okazji warto wspomnieć, że przykazanie czwarte dotyczy święcenia dnia sobotniego a nie dnia świętego bez wskazywania jaki to dzień (w wersji katolickiej jest to przykazanie trzecie).

Z racji tego, że bardzo ciężko jest człowiekowi zmienić swoje wierzenia i jeśli już sobie utarł że dekalog katolicki jest prawdziwy, to choćbyś podawał wersję prawdziwą gotów jest uznać, że Biblia jest w błędzie a tradycja kościelna ją poprawiła. Absurd ale tak jest. Sam miałem rozmowę z katolikiem, który stanowczo stwierdził, że skoro kościół zrobił takie a nie inne przykazania, to znaczy że one są ważniejsze niż te biblijne. W ten sposób niepoprawna kopia zastąpiła oryginał. Smutne.

Kiedy i po co wykreślono drugie przykazanie ?
Drogi czytelniku wiedz, że zdecydowana większość niezgodności katolickich z Pismem Świętym wynika z tego, że kościół rzymskokatolicki wprowadzał je podczas panowania Rzymian oraz w czasach średniowiecza. W Rzymie szerzyło się pogaństwo, w celu przygarnięcia rzeszy kolejnych wyznawców do kościoła rzymskokatolickiego wprowadzono kulty pogańskie, w tym m.in. rzeźby, figury bóstw i świętych. Zrobiono to do czego dąży się dzisiaj czyli ekumenia. Zabija się czystą prawdziwą wiarę na rzecz miksu religijnego, który prawdziwy Bóg zawsze zakazywał i potępiał.

Sobór w Nicei w 787 dopuścił kult krzyża, relikwii i obrazów świętych, wtedy wywalono przykazanie drugie a dziesiąte podzielono na dwie części przez co do dzisiaj w kościołach na całym świecie mamy kult relikwii i obrazów, choć w 306 roku synod w Elwirze ustanowił, że nie należy czcić obrazów ani się przed nimi modlić. Jednak nie ma co się temu dziwić skoro w 595 papież Grzegorz I nakazał represje wobec tych chrześcijan którzy obchodzili sobotę jako dzień święty, a który to dzień wskazany jest w Piśmie Świętym.

Jak można wierzyć, że papieże którzy byli pod władzą cesarzy, a później sami mieli taką władzę że wzajemnie się truli, mordowali, uprawiali dzikie orgie, gwałcili i nie liczyli z ludźmi ale swoją pychą i rządzą władzy mogli ustanawiać właściwe prawdy wiary ? Był nawet okres w którym Biblia została przez nich wprowadzona na czarną listę, zakazane było jej czytanie, rzekomo w obronie wiary. O zgrozo są jeszcze ludzie na tym świecie, którzy dalej uważają, że Pismo Święte powinno być zabrane ludności a czytane tylko przez katolickie osoby duchowne. To co dzisiaj uważa się za tradycję i kulturę kościelną zostało ustanawiane przez zepsutych do cna ludzi. Skończ z tradycją i zacznij wyznawać prawdziwego Boga. Problem bierze się stad, że ludzie w ogóle nie czytają źródła jakim jest Pismo Święte, a jeśli już je przeczytają to wielu uznaje, że Stary Testament jest nieważny co jest straszną głupotą, gdyż Stary Testament zapowiada Nowy a Nowy stale cytuje Stary co czynił również Jezus. Więc skoro Jezus cytował Stary Testament i go uznawał, jak my prości ludzie mamy czelności twierdzić, że starsza część Biblii jest już nieważna. Jeśli tak twierdzisz, stawiasz Jezusa w roli kłamcy. Szczerze zachęcam do czytania Pisma Świętego, odkryjesz wtedy jak dużo jest nieprawidłowości w obecnych wyznaniach. 

Dlaczego jest to ważne ?
Bóg naucza nas, że jest wszędzie, nie potrzebujesz do tego żadnych rzeźb czy obrazów. Wiedział, że ludzie upadną tak nisko, że nie będą potrafić modlić się do Niego bez tzw. wspomagaczy a jeszcze inni będą modlić bezpośrednio do figur (kawałków drewna, gliny bądź plastiku). O ile część ludzi używa obrazów czy figur w celu skupienia to inna ich część modli się bezpośrednio do tych rzeczy, tym samym zastępując Boga na rzecz kawałka drewna czy gliny. Modląc się do figurek spychasz Boga na dalszy plan, a to On jest Stworzycielem nieba i ziemi. Nie módl się do wytworu ludzkich rąk ale do Boga.

Czy przykazanie to dotyczy bogów ?
Obrońcy kultu relikwii i obrazów twierdzą, że przykazanie to dotyczyło tworzenia innych bogów. Po części jest to prawda ale nie do końca. Twierdzą oni, że w Świątyni nad Arką umieszczone były cheruby oraz Mojżesz posiadał miedzianego węża. Wąż w pewien sposób wskazywał na śmierć Jezusa. Zauważ jednak, że nie służyły one do modlitwy, nikt przed nimi nie klękał, modlono się do Boga a nie przedmiotów. Gdy Izraelici z miedzianego węża uczynili kult został on zniszczony przez Hiskiasza; Druga Księga Królewska 18.4 "On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan. Na Panu, Bogu Izraela, polegał, tak że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników.Nie bał się on, zniszczyć węża, którego kazał stworzyć Bóg podczas plagi jaka dosięgła Izraelitów. Ludzie noszą w portfelach słoniki bo wierzą, że dzięki temu nie zaznają biedy. Modlą się do figur wierząc, że dzięki temu Bóg ich lepiej wysłucha. Czy nie ma Boga między nami, że trzeba czynić przedmioty i darzyć je czcią ? Boga w sercu swym wywyższaj a produkty odstaw w zapomnienie.


Szok w kościele bo upadła rzeźba, która nie ma żadnej mocy.
To tylko i wyłącznie rzecz do której nie należy się modlić.

W następnym temacie rozwinę myśl i skomentuję Księgę Izajasza rozdział 44 oraz częściowo 46 gdzie wśród nich znajdziesz jedne z bardzo wielu tekstów mówiących o tym, by nie robić sobie rzeźb i się im kłaniać.

Edycja: zapowiadany temat >> Rozdz. 44.9-20 figury i rzeźby do których się modlono zakazane przez Boga

Księga Izajasza 44.10-20 "Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy - wszak to tylko ludzie; niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia; gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa. Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu, narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło!  A z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem! Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem? Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy ani też nie powie: Czy to nie złuda, czego się trzymam?"

Księga Izajasza
46.7-9 "Wysypują złoto z worka, a srebro ważą na szalach, wynajmują złotnika, aby z tego zrobił bożka, przed którym się pochylają i któremu pokłon oddają. Biorą go na ramiona, noszą go i stawiają na swoim miejscu, gdzie stoi i skąd się nie rusza, a gdy się woła do niego, nie odpowiada, nikogo nie może wyrwać z jego niedoli. Pamiętajcie o tym i przyznajcie się do winy, weźcie to do serca, wy odstępcy! Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja."