Psalm 27 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Psalm ten jest modlitwą dziękczynną i prośbą o ochronę bożą.

(1) Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
(1) Dawidowy. Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?

Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

Psalmista wyraźnie stwierdza, że Bóg jest celem jego życia i że w Nim znajduje zbawienie. Jeśli wierzymy w ochronę bożą, powinniśmy mieć świadomość, że Pan jest naszą tarczą. Czy oznacza to, że zła osoba nie wyrządzi nam krzywdy? Z kart historii oraz naszego życia wiemy, że tak się nie stanie, wielu wierzących ludzi było torturowanych i zginęło śmiercią męczeńską. Na czym więc ma polegać ochrona życia? Bóg chroni głównie nasze życie duchowe, pomaga nam trwać przy nim, by po śmierci otrzymać życie wieczne.

(2) Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, Aby pożreć ciało moje - Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi - Potkną się i upadną.
(2) Gdy na mnie nastają złośliwi, by zjeść moje ciało, wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, chwieją się i padają.

Nawet najpotężniejszy przeciwnik w walce z najsłabszym ale zbawionym chrześcijaninem polegnie w walce ostatecznej. Triumfować będą ci co zaufają Jezusowi, upadną zaś ci co wybrali stronę Szatana. Na sądzie ostatecznym nie będzie trzeciej drogi.

(3) Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
(3) Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie; choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności.

Podczas 2 wojny światowej wiele osób przestało wierzyć w Pana uznając, że Bóg nie może istnieć skoro dopuszcza do takiego okrucieństwa. Pamiętajmy jednak o tym, że Stworzyciel dał nam piękną ziemię pozbawioną wad i to my jako ludzkość ją niszczymy. Planem bożym jest byśmy się wzajemnie miłowali i otrzymali życie wieczne. To ludzie rozpętują wojny i na siłę próbują niszczyć wiarę tych co szukają ratunku w Zbawicielu. Dobry chrześcijanin nawet w najgorszych okolicznościach powinien trwać przy Bogu, mając pewność, że gdy umrze otrzyma łaskę zbawienia życia wiecznego.

(4) O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego.
(4) O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.

Za czasów Dawida nie było jeszcze świątyni ale tzw. Namiot Zgromadzenia wybudowany przez Mojżesza w którym w miejscu najświętszym przebywała chwała boża. Arka Przymierza została przez Dawida przetransportowana do Jerozolimy (Dlaczego Bóg zabił Uzzę podczas niesienia Arki Przymierza?). Świątynię Bożą zbudował Salomon, czyli syn Dawida.

W komentarzach biblijnych uznaje się, że zwrot "mieszkać w domu Pana" odnosi się do Świątyni Bożej a nie królestwa bożego w niebie. W Piśmie Świętym przeczytać może o tym, jak Dawid chciał zbudować Świątynię ale z powodu dużego rozlewu krwi jaką dokonał, budowa Świątyni została przeniesiona na jego syna Salomona. Król Dawid nie został jednak odrzucony ponieważ miał dość duży udział w przygotowaniach, gdyż to dzięki niemu udało się zebrać niezbędne materiały do jej budowy. Dawid pomimo tego, że nie zawsze postępował prawidłowo to i tak do końca swych dni, był sercem wierny Panu. Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość: nieważne ile razy upadniesz i jak bardzo zgrzeszysz, istotne jest to czy walczysz o ty by być blisko Pana, czy ufasz Mu że uratuje cię od śmierci wiecznej.

Jako że Biblia jest księga ponadczasową i jeden wyraz może mieć kilka znaczeń równie dobrze może uznać, że słowa "mieszkać w domu Pana" mogą odnosić się do królestwa bożego w niebie.

(5) Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na skale.
(5) Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę.

Bóg pomaga nam każdego dnia choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Gdybyśmy zostali pozbawienie ochrony bożej, to Szatan robiły z nami co chce czego dobrym przykładem może być historia Joba.

Uznaje się, że Psalmy Dawidowe mają co najmniej podwójne znaczenie, jedne odnoszą się do życia Dawida, drugie zaś do Jezusa (zostało to opisane w kilku poprzednich interpretacjach Psalmów). Skała o jakiej mowa w 5 wersecie, nawiązywać może do skały na jakiej został ukrzyżowany Zbawiciel, a werset 6 kontynuuje tą myśl.

(6) Teraz wznosi się głowa moja Nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, Będę śpiewać i wysławiać Pana.
(6) Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. Złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram Panu.

Jezus podczas ukrzyżowania dokonał ofiary za nasze grzechy. Choć było to okrutne i smutne wydarzenie, to daje nam powód do radości, gdyż dzięki temu otrzymaliśmy zapewnienie, że nasze grzechy zostały i zostaną nam wybaczone. Możemy zostać otoczeni przez niezliczoną ilość wrogów ale z Bogiem u boku mamy pewność, że w ogólnym rozrachunku to i tak my zwyciężymy a nie oni.

(7) Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, I zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie! (8) Z natchnienia twego mówi serce moje: "Szukajcie oblicza mego!" Przeto oblicza twego szukam, Panie.
(7) Usłysz, Panie, głos mój - wołam: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! (8) O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, Twojego oblicza;

Dawid prosi Pana o wysłuchanie jego modlitw. Każdy człowiek ma w sobie tchnienie boże, zaś w sercu nosi miłość bożą ale nie zawsze z niej korzysta, wybierając zło jakoby było lepsze od dobra. Osoba wierząca może w chwilach zniechęcania i zwątpienia odwracać się od Stwórcy, gniewać się, unikać ale jej serce mimo to będzie pragnęło bożej miłości a to daje gwarancję na to, że Jezus obdarzy taką osobę łaską zbawienia.

(9) Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego!
(9) swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego sługi! Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje Zbawienie!

Ponieważ wierzymy w Pana automatycznie oczekujemy, że zostanie nam to wynagrodzone a nasze życie będzie lżejsze i przyjemniejsze. Tak jednak nie jest przez co czasami może nam się wydawać, że Bóg o nas zapomniał lub co gorsza, że nie istnieje. Jeśli spojrzymy na karty Pisma Świętego, zobaczymy że ci co wierzyli w Boga nie mieli życia usłanego kwiatami. Życie Mojżesza, Jakuba, Enocha, apostołów, Jana Chrzciciela czy innych proroków jest tego najlepszym przykładem. Wiemy, że Pan był przy nich, wspierał ich ale nie było to gwarantem spokoju.

W debacie "Czy Istnieje Bóg - William Lane Craig vs Christopher Hitchens" nawet zagorzały ateista stwierdził, że istnienie Boga nie gwarantuje automatycznej ochrony i braku istnienia zła.

(10) Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie.
(10) Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.

Dawid miał kochających rodziców, nie odnosi więc tych słów do siebie ale daje przykład tego, że Pan przygarnie nas nawet wtedy gdy wyrzekną się nas najbliżsi.

(11) Naucz mnie, Panie, drogi swojej I prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich!
(11) Panie, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą, ze względu na mych wrogów!

Stale powinniśmy uczyć się miłości bożej. Wielu teologów i ludzi duchowych w rozmowach odnosi się butnie do tych którzy mają inne zdanie od nich a nie skończyli studiów teologicznych lub nie są duchownymi. Uważają, ze skoro skończyli studia lub mają takie a nie inne stanowisko to zawsze będą mieli racją z kimś w ich mniemaniu niższym od nich. Czyż tak nie postępowali uczeni i faryzeusze w Piśmie Świętym podczas rozmowy z Jezusem i świadkami Jego cudów? Nie dajmy się zwieźć takim ludziom. Kieruj się tym co podane jest w Piśmie Świętym i co mówi ci serce a nie tym co podają inni gdyż ludzie tak jak Szatan, mogą pięknie wyglądać i wygłaszać cudowne przemówienia a mimo to prowadzić ku zagładzie.

(12) Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem! (13) Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana W krainie żyjących.
(12) Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem. (13) Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie w ziemi żyjących.

Z Biblii wiemy, że Dawid wielokrotnie musiał uciekać przed swoimi wrogami a mimo to nigdy nie przegrał wojny. Jezus umierając na krzyży choć został zabity to w rzeczywistości wygrał walkę dobra za złem. Tak samo my żyjąc w dzisiejszych czasach, stale prośmy Pana o ochronę wierząc w to, że nawet gdy spotka nas nieszczęście to w końcowym rozrachunku to my będziemy zwycięzcą.

(14) Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!
(14) Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu!

Piękne słowa kończące Psalm są charakterystyczne dla Psalmów Dawidowych w których często na zakończenie umieszczone są słowa radości i chwały bożej. Nawet gdyby wokół nas świat się walił, sytuacja na ziemi była gorsza niż ta podczas wojen światowych to i tak miej w sercu nadzieję i wiarę w Boga i w to, że po śmierci otrzymasz zbawienie.


zdj. https://pixabay.com/pl/sky-gwiazda-w-nocy-miejsca-światło-1695067/