Psalm 18 część 1 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Psalm ten został napisany przez króla Dawida po tym jak Bóg uratował go przed Saulem oraz innymi wrogami. Wydarzenia te zostały opisane w I i II Księdze Samuela.

Werset 50 zacytowany zostały w Liście do Rzymian 15.9 który według biblistów został użyty przez apostoła Paweł w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Komentatorzy uznają więc, że Psalm ten ma dwa znaczenia. W pierwszej interpretacji słowa wypowiada król Dawid radujący się opieką boża, w drugiej interpretacji zaś słowa wypowiada Jezus Chrystus do Boga Ojca. Obie wersje są poprawne, ponieważ wiele tekstów biblijnych ma więcej niż jedno znaczenie, czego dobrym przykładem jest Psalm 16. Ponieważ Psalm ten opisuje również ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, możemy śmiało powiedzieć że jest psalmem prorockim.

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm sługi Pańskiego, Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula.
(1) Kierownikowi chóru. Sługi Bożego, Dawida, który wypowiedział do Pana słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z mocy wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj tonacji, melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

Bóg czuwał nad swoim wybrańcem i nie pozwolił by został on zabity przez Saula. Zmagania jakie przechodził Dawid uciekając przed obecnym królem Saulem oraz jego śmierć znajdziemy w Pierwszej Księdze Samuela. Innymi wrogami Dawida były okoliczne ludy, jego własny syn Absalomon i duża część narodu izraelskiego, którzy zdobyli opuszczoną Jerozolimę a następie wyruszyli w pogoń za Dawidem. Wydarzenia to zostały opisane w Drugiej Księdze Salomona. Nie wiemy o których dokładnie wrogach mówi pierwszy werset psalmu, być może mowa jest o przeciwnikach za czasów Saula a nie syna Absalomona.

(2) Powiedział: Miłuję cię, Panie, mocy moja.
(2) Rzekł wtedy: Miłuję Cię, Panie, Mocy moja,

Dla każdego chrześcijanina Bóg powinien być największą miłością dającą siłę na odpieranie pokus. Zasadę tą wyznawał również Jezus Chrystus wielokrotnie dając nam dowód na to, że Bóg Ojciec jest Jego największa miłością dającą jednocześnie moc czyniącą cuda.

(3) Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją.
(3) Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!

Bóg jest tym na którym opieramy całą swoją siłę i bezpieczeństwo duchowe. Słowa: skała, twierdza, opoka, tarcza, warownia wskazują że Bóg jest naszym najpewniejszym obrońcą. Tekst ten nie mówi tylko o ochronie fizycznej bo jak wiemy wielu chrześcijan umarło z ręki niegodziwców ale o obronie duchowej. Ci co polegają na Panu wiedzą, że w świecie duchowym nie ma nikogo większego i potężniejszego od Boga Ojca, najlepszym więc rozwiązaniem będzie udanie się do tego który jest najsilniejszy.

(4) Wołam: Niech będzie Pan pochwalony! I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich.
(4) Wzywam Pana, godnego chwały, i jestem wolny od moich nieprzyjaciół.

Z Pisma Świętego wiemy, że Dawid wygrał wszystkie wojny tym samym został wybawiony z rąk nieprzyjaciół. Również Jezus do czasu pojmania w Ogrodzie Oliwnym nie został fizycznie skrzywdzony. Biblia opisuje wydarzenia w skrócie nie wiemy czy Zbawiciel został mocno poturbowany przez faryzeuszy gdy ci chcieli Go zrzucić ze skały, w każdym bądź razie Biblia na ten temat milczy, możemy więc uznać że większa szkoda fizyczna nie została wyrządzona, choć nawet zwykłe popchnięcie Jezusa było czynem haniebnym i podłym bo popychając Pana odrzucało się również Stworzyciela.

Wolność i wybawienie od nieprzyjaciół niekoniecznie za każdym razem wskazują na ochronę fizyczną tutaj na ziemi. Równie dobrze możemy je czytać jako wybawienie duchowe, że ci którzy chcą nam zaszkodzić nie mają mocy by zabrać nam wiarę oraz to, że po śmierci będziemy wolni od złych ludzi.

(5) Ogarnęły mnie fale śmierci, A strumienie zagłady zatrwożyły mnie. (6) Więzy otchłani otoczyły mnie, Pochwyciły mnie sidła śmierci.
(5) Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę; (6) oplątały mnie pęta Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci.

Słowa te idealnie pasują do Jezusa Chrystusa gdy modlił się w Ogrodzie Getsemane. Biblia podaje, że Jezus w tym czasie pocił się krwią, widzimy więc jak wielkie cierpienia duchowe znosił dla naszego zbawienia. Wersety te można też przypisać do czasu jaki miał miejsce pomiędzy ukrzyżowaniem Zbawiciela a Jego zmartwychwstaniem.

(7) W niedoli mojej wzywałem Pana I wołałem o pomoc do Boga mego, Z przybytku swego usłyszał głos mój, A wołanie moje doszło uszu jego.
(7) W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do mojego Boga; usłyszał On mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu.

Dawid stale modlił się do Boga czego przykładem mogą być chociażby czytane przez nas Psalmy.

Jezus umierając na krzyżu modlił się do Boga i głos ten został wysłuchany. Mylące wprawdzie mogą być wypowiedziane wtedy słowa "Boże mój Boże mój czemuś Mnie opuścił" które sugerować mogą, że Ojciec nie wysłuchał Syna. Niedługo postaram się napisać interpretację tego zdania.

(8) Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, A posady gór się zachwiały... Zadrżały, bo rozgniewał się.
(8) Zatrzęsła się i zadrżała ziemia, posady gór się poruszyły, zatrzęsły się, bo On zapłonął gniewem.

W ewangeliach przeczytać możemy o tym, jak po śmierci Jezusa zatrzęsła się ziemia i skały popękały. Z całą pewnością werset ten opisuje wydarzenia mające miejsce podczas ukrzyżowania Zbawiciela.

(9) Buchnął gniew z nozdrzy jego, A ogień pożerający z ust jego zionął, Węgle rozżarzone płonęły przed nim. (10) Nachylił niebiosa i zstąpił, A ciemna chmura była pod stopami jego. (11) Dosiadł cheruba i uleciał, I poszybował na skrzydłach wiatru. (12) Ciemności uczynił zasłoną swoją. Rozpiął wokół siebie jak namiot masy wody, gęste obłoki. (13) Z blasku przed nim występowały obłoki jego, Grad i węgle ogniste. (14) I zagrzmiał Pan na niebiosach, A Najwyższy wydał głos swój... grad i węgle ogniste. (15) Wypuścił strzały swe i rozproszył ich, Wypuścił liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt. (16) Ukazało się dno morza i odsłoniły się posady świata Od groźby twojej, Panie, Od tchnienia gniewu twojego.

(9) Uniósł się dym z Jego nozdrzy, a z Jego ust - pochłaniający ogień: od niego zapaliły się węgle. (10) Nagiął On niebiosa i zstąpił, a czarna chmura była pod Jego stopami. (11) Lecąc cwałował na cherubie, a skrzydła wiatru Go niosły. (12) Przywdział mrok niby zasłonę wokół siebie, jako okrycie ciemną wodę, gęste chmury. (13) Od blasku Jego obecności rozżarzyły się węgle ogniste. 
(14) Pan odezwał się z nieba grzmotem, to głos swój dał słyszeć Najwyższy, (15) wypuścił swe strzały i rozproszył wrogów, cisnął błyskawice i zamęt wśród nich wprowadził. (16) Aż ukazało się łożysko morza i obnażyły się posady lądu od groźnej nagany Twej, Panie, i tchnienia wichru Twoich nozdrzy.

Komentatorzy biblijni interpretują powyższe wersety jako opis walki jaka rozegrała się pomiędzy siłami dobra i zła. W bitwie tej wziął udział Bóg Ojciec. Śmierć Syna Bożego Jezusa Chrystusa była w dziejach ziemi przełomowym momentem. Wydawać się mogło, że zło zwyciężyło zabijając Boga. Tak się jednak nie stało. Jezus zmartwychwstał. Nie wiemy co działo się po śmierci Zbawiciela, ale z powyższego opisu możemy wnioskować, że Ojciec zainterweniował i z bitwy tej wyszedł jako zwycięzca.

O tym, że śmierć Jezusa jest dla ziemian czymś niezwykłym świadczy chociażby to, że obecna era kalendarzowa liczona jest właśnie od tych wydarzeń.

(17) Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, Wyciągnął mię z wód wielkich. (18) Wyratował mię od potężnego nieprzyjaciela I od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. (19) Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, Ale Pan był podporą moją.
(17) On wyciąga [rękę] z wysoka i chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej; (18) Wyrywa mnie od przemożnego nieprzyjaciela, od mocniejszych ode mnie, co mnie nienawidzą. (19) Napadają na mnie w dzień dla mnie złowrogi, lecz Pan jest moją obroną,

Wersety te nawiązują do zmartwychwstania Jezusa. Zbawiciel będąc na ziemi wypędzał demony z ciał ludzkich jak więc mamy rozmieć słowa, że demony były mocniejsze od Pana ? Jezus bez miłości i mocy bożej nie mógłby pokonać Lucyfera i jego zastępów. To właśnie boża miłość spowodowała, że Chrystus mógł przezwyciężyć tak potężnych przeciwników, samo ciało bez mocy bożej uległoby po pierwszym ataku. Biblia nie podaje co działo się z Panem pomiędzy Jego śmiercią a zmartwychwstaniem.

Powyższe słowa wypowiadane przez Dawida wskazują, że Pan uratował go z niebezpieczeństwa jakie na niego czyhało. Jeśli spojrzymy na to, że ścigała go armia izraelska wraz z ówczesnym królem Saulem a kapłani którzy mu pomogli zostali zabici to obraz ten można by było namalować jakby Bóg wyciągał tonącego psalmistę z wody. 

(20) Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował.
(20) wyprowadza mnie na miejsce przestronne; ocala, bo mnie miłuje.

Bóg miłuje każdego z nas i pragnie naszego zbawienia. To dla nas Jezus Chrystus przybył na ziemię i cierpiał byś został zbawiony, tym samym okazał nam ogromną miłość. Cierpienie jakie przechodził Jezus dotykało również Boga Ojca. Jak bardzo musiało boleć Ojca serce gdy widział ból sprawiany Synowi i nie przerywał tego choć mógł to zrobić. W imię miłości do nas Bóg cierpiał za nas. Przykre jest to, że dziś Boga traktuje się po macoszemu i odstawia na regały z legendami i baśniami. Czas do ponownego przyjścia Zbawiciela jest coraz bliższy. Według Biblii ziemia ma około 5800 lat a po przejściu Pana będzie odpoczywać 1000 lat. Nie pozostało nam już wiele czasu.

Psalm 18 część 2 - Modlitwa dziękczynna za wybawienie i zwycięstwo <- druga część komentarza do Psalmu 18

 ogień i woda
zdj. https://pixabay.com/pl/ogień-i-woda-ręka-ogień-ciepła-2354583/