10 przykazań Bożych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

10 przykazań Bożych zwanych dekalogiem zawartych w Starym Testamencie różni się od tych które znane są większej części społeczeństwa. Co gorsza podczas rozmowy, w której cytuje im się dekalog biblijny, stwierdzają że dany przekład Pisma Świętego jest fałszywy bo oni o takich przykazaniach nie słyszeli. Smutne ale prawdziwe. Większość z nas, zna 10 przykazań głoszonych przez kościół rzymskokatolicki, które to przykazania nie pokrywają się z tymi biblijnymi. Dlaczego tak jest ? Kościół spłycił wartość przykazań, pozmieniał nieco ich treść oraz wywalił jedno z nich, przez co ostatnie jest dziwne bo zaczyna się od wyrazu "ani". Gdy się przyjrzymy temu skreślonemu przykazaniu, zauważymy że jest ono notorycznie łamane. O tym kiedy zmieniono przykazania oraz dlaczego, postaram się napisać w innym temacie.

Porównajmy więc przykazania kościelne wraz z tymi zawartymi w Starym Testamencie w Drugiej Księdze Mojżeszowej 20.3-17 w różnych przekładach.

Wersja rzymskokatolicka
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

Biblia Tysiąclecia
1. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
3. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
5. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
6. Nie będziesz zabijał.
7. Nie będziesz cudzołożył.
8. Nie będziesz kradł.
9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. 

Biblia Warszawska
1. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
2. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
3. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
4. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
5. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
6. Nie zabijaj.
7. Nie cudzołóż.
8. Nie kradnij.
9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
10. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.  

Biblia Warszawsko-Praska
1. Nie będziesz miał, oprócz Mnie, żadnych bogów.
2. Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia ani tego, co na niebie, ani tego, co na ziemi, ani tego, co w wodzie, ani tego, co pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani nie będziesz im służył, gdyż Ja, Jahwe, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym i za występki ojców zsyłam kary na ich dzieci, aż do trzeciego i czwartego pokolenia tak będzie z tymi, którzy Mnie nienawidzą; natomiast aż po tysiączne pokolenie będę okazywał miłosierdzie tym, którzy Mnie miłują i zachowują moje przykazania.
3. Nie będziesz wzywał imienia Jahwe, Boga twego, nadaremnie, bo Jahwe nie omieszka ukarać tego, kto wzywa Jego imienia nadaremnie.
4. Pamiętaj o szabacie! Niech to będzie dla ciebie dzień święty. Przez sześć dni wolno ci pracować i wykonywać wszystkie twoje prace. Siódmy jednak dzień jest szabatem dla uczczenia Jahwe, Boga twojego. Żadnych prac nie będziecie w tym dniu wykonywali ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec mieszkający w obrębie twoich murów. Jahwe bowiem przez sześć dni stwarzał niebo, ziemię, morze i wszystko, co one zawierają, a dnia siódmego odpoczywał. Dlatego zesłał Jahwe szczególne błogosławieństwo na dzień szabatu i uświęcił go.
5. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś mógł długo żyć na tej ziemi, którą Jahwe, twój Bóg, daje ci w posiadanie.
6. Nie będziesz zabijał!
7. Nie będziesz cudzołożył!
8. Nie będziesz kradł!
9. Nie będziesz świadczył fałszywie przeciwko twemu bratu!
10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego! Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego sługi, ani służebnicy, ani jego wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego! 

Biblia Gdańska
1. Nie będziesz miął bogów innych przede mną.
2. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą; A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazania mego.
3. Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno; bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię jego nadaremno bierze.
4. Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił. Sześć dni robić będziesz, i wykonasz wszystkę robotę twoję. Ale dnia siódmego odpocznienie jest Pana Boga twego; nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydlę twoje, i gość twój, który jest w bramach twoich; Bo przez sześć dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze, i cokolwiek w nich jest, i odpoczął dnia siódmego; przetoż błogosławił Pan dzień odpocznienia, i poświęcił go.
5. Czcij ojca twego i matkę twoję, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie.
6. Nie będziesz zabijał.
7. Nie będziesz cudzołożył.
8. Nie będziesz kradł.
9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.
10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego. 

Najstarsza polska biblia czyli Biblia Jakuba Wujka
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie uczynisz sobie ryciny, ani żadnego podobieństwa, które jest na niebie w górze, i które na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył: ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zapalczywy, nawiedzający nieprawość ojców nad synami, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą: I czyniący miłosierdzie na tysiące tym, którzy mnie miłują i strzegą przykazania mego.
3. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał za niewinnego Pan tego, który wziąłby imię Pana, Boga swego, nadaremno.
4. Pamiętaj, abyś dzień Sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz czynił wszystkie dzieła twoje; Ale dnia siódmego Szabath Pana, Boga twego, jest: nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bronami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze, i wszystko, co w nich jest, i odpoczął dnia siódmego: i przetóż błogosławił Pan dniowi Sobotniemu i poświęcił go.
5. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś był długowieczny na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
6. Nie będziesz zabijał.
7. Nie będziesz cudzołożył.
8. Nie będziesz kradzieży czynił.
9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.
10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego: ani będziesz pragnął żony jego, nie sługi, nie służebnice, nie wołu, nie osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

Przekład Nowego Świata
1. Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu.
2. Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania, zsyłającym karę za przewinienie ojców na synów, na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie, w wypadku tych, którzy mnie nienawidzą, lecz okazującym lojalną życzliwość tysiącznemu pokoleniu w wypadku tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
3. Nie wolno ci używać imienia Jehowy, twego Boga, w sposób niegodny, bo Jehowa nie pozostawi bez ukarania tego, kto używa jego imienia w sposób niegodny.
4. Pamiętając o tym, by uważać dzień sabatu za święty, przez sześć dni masz pracować i wykonywać wszelką swą pracę. Ale dzień siódmy jest sabatem dla Jehowy, twego Boga. Nie masz wykonywać żadnej pracy - ty ani twój syn, ani twoja córka, twój niewolnik ani twoja niewolnica, ani twoje zwierzę domowe, ani twój osiadły przybysz, który jest w twoich bramach. Bo w ciągu sześciu dni Jehowa uczynił niebiosa i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a w dniu siódmym zaczął odpoczywać. Dlatego Jehowa pobłogosławił dzień sabatu i zaczął go uświęcać.
5. Szanuj swego ojca i swą matkę, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą daje ci Jehowa, twój Bóg.
6. Nie wolno ci mordować.
7. Nie wolno ci cudzołożyć.
8. Nie wolno ci kraść.
9. Nie wolno ci fałszywie świadczyć jako świadek przeciw twemu bliźniemu.
10. Nie wolno ci pożądać domu twego bliźniego. Nie wolno ci pożądać żony twego bliźniego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego byka, ani jego osła, ani niczego, co należy do twego bliźniego. 

Co zostało zmienione w wersji rzymskokatolickiej ?
Jak widać sporo. Drugie przykazanie o rzeźbach zostało wywalone. Kościół broni się tym, że przykazanie 1 i 2 połączone zostało w jedno. Sprytny zabieg, ale gdy dobrze wczytamy się w treść, widzimy że przykazania różnią się od siebie. Naszym innym bogiem może być dziewczyna, chłopak, ludzki przywódca czy inna postać którą cenimy o wiele wyżej niż Boga. Ile to już istnień ludzkich zostało zniszczonych przez samozwańczych psychopatów mieniących się wcieleniem Boga. 2 przykazanie w Starym Testamencie wyraźnie wskazuje na rzeźby. Bóg zna przyszłość, wiedział co nastąpi po odejściu Jezusa. Twierdzi się, że rzeźby w kościołach mają pomóc w skupieniu. Gdyby tylko tak było, to pół biedy, ale niestety tak nie jest. Ile osób modli się do figurek i całuje je ? Przykazania Boże mówi wprost: nie wolno robić takich rzeczy! Kto się z tym nie zgadza, podważa to co Bóg nakazał. Nie bądź mądrzejszy od Stwórcy i nawet jeśli godzi to w twoje uczucia i wieloletnie przekonania, pogódź z tym. Nie walcz z Bogiem. Jak chcesz Jemu służyć, nie zgadzając się z tym co powiedział ?

Przykazanie 4 ze Starego Testamentu zostało przesunięte w miejsce 3, zmieniając jednocześnie sobotę na dzień święty. Dzień święty według Boga to dzień sobotni i żaden inny. To ludzie zamienili sobotę na niedzielę. Polecam poszerzyć twoją wiedzę na ten temat. Poszukaj kiedy te dni zostały zamienione i dlaczego. Spójrz kto i kiedy stał wtedy u sterów władzy rzymskokatolickiej oraz jacy byli wtedy papieże. Zgadzaj się lub nie, ale dzień święty został ustanowiony dawno temu i jest nim sobota. Nie neguję postawy tych, którzy z całego serca oddają część Bogu w niedzielę bo tak mówi im sumienie i tak zostali nauczeni, każda szczera postawa jest mile widziana przez Boga. Zwróć jednak uwagę, że dniem świętym w Piśmie Świętym jest sobota a nie niedziela.

Przykazanie nie zabijaj, niestety ale wiernie jest przetłumaczone tylko w wersji Przekładu Nowego Świata. W oryginale użyte jest słowo mordować. Zabijanie a mordowanie, mimo że są do siebie mocno zbliżone, mają całkowicie odmienne brzmienie w odniesieniu do czynu człowieka. Można kogoś zabić w obronie własnej bądź kogoś, kraju itp. Mordowanie to zabijanie bez litości, tortury, odbieranie życia dla przyjemności, wartości materialny, władzy itp. Mordowanie niesie za sobą zabójstwo, którego nie trzeba było wykonać, bądź zabójstwo wcześniej wymienione ale wykonane w perfidny sposób, np. broniąc kraju torturowaliśmy kogoś aż spowodowaliśmy jego śmierć. Gdyby Bóg zakazał zabijania przeczyłby samemu sobie. W Starym Testamencie, można przeczytać o tym jak Izraelici zabijali, a nie spotykała ich kara. Już samo to powinno świadczyć o tym, że słowo mordować a zabijać ma inne znaczenie.

Czytamy również, że Bóg jest mściwy i karze za grzechy. Bóg mściwy oraz karzący, to pozbawienie ochrony jaką Bóg daje człowiekowi, zostaje on wtedy wystawiony na moce Szatana, odrzucił Boga więc, żyje tak jak wybrał. Bóg wymierza również sprawiedliwość, a że nie podoba się ona ludziom to nic na to nie poradzimy. Bóg jest miłością ale również kieruje się sprawiedliwością i łaską. Grzech powoduje konsekwencje, nie możesz być w niebie jeśli zgrzeszyłeś. Szatan tak uczynił i został z niego wyrzucony. Miłość Boga do nas, spowodowała, że Jezus wymaże nasze grzechy, ale tylko wtedy jeśli będziemy w tym życiu do Niego szczerze dążyć. Ludzie, odrzucający Boga, powinni mieć świadomość, że bez Boga skazani są na porażkę. Szatan jest potężny, to tak jakby stanąć naprzeciw dobrze wyszkolonej armii i w pojedynkę całą pokonać, nie posiadając broni. Rzecz niemożliwa a jednak większość ludzi tak się zachowuje. Tak tez jest z nami, jeśli świadomie rezygnujemy z ochrony Bożej, przegrywamy. Mściwość i kara polega na tym, że człowiek traci bożą tarczę.

10 przykazań bożych zwanych dekalogiem jest inne niż ta przedstawiane w kościele rzymskokatolickim. Kogo będziesz słuchać ? Boga czy człowieka ?