proroctwo

 • Proroctwo o Cyrusie

  W Księdze Izajasza zapisane jest proroctwo które zapowiedziane zostało około 150-200 lat przed wydarzeniami. Zawarte jest ono w wersetach:

  Księga Izajasza 44.26-28 " Który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, który mówię o Jeruzalemie: Będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich: Będziecie odbudowane: Dźwignę je z gruzów. Który mówię do toni: Wyschnij, Ja wysuszę twoje strumienie.  Który mówię o Cyrusie: On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane - a o świątyni: Będziesz na nowo"

  Księga Izajasza 45.1-6 "Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte: Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela, przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam cię po imieniu, nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego."

  Księga Izajasza 45.13 "Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu - mówi Pan Zastępów."

  We wcześniejszych i następnych wersetach Księgi Izajasza zapisany jest upadek Jerozolimy i wielkiego Babilonu, tutaj jednak pojawia się władca Cyrus. Kim był Cyrus ? Władcą Medii i Persji, nieliczącego się wówczas kraju, który nie miał szans na walkę z potężnym Babilonem. Proroctwo to zapowiada, że:

  • Jerozolima i Świątynia zostanie zdobyta i zniszczona a później odbudowana. Proroctwo to musiało wywoływać oburzenie wśród Żydów, gdyż Świątynia od czasów jej powstania nigdy nie została zniszczona, tak samo jak zabudowania Jeruzalemu nie były wcześniej stertą gruzów. Owszem Jerozolima była wcześniej pokonana ale była zniszczona a mieszkańcy dalej w niej żyli. Proroctwo o zniszczeniu Świątyni zapisane zostało około 140 lat przed wydarzeniami.

  • Jerozolima zostanie ponownie zaludniona przez Izraelitów. Proroctwo to również szokowało, gdyż miasto było pełne życia. Dopiero po najeździe Babilonu ówcześni mieszkańcy zostali uprowadzeni do niewoli a na miejscu pozostawiono nieliczącą się garstkę miejscowej ludności, która miała uprawiać m.in. winnice. Proroctwo to zostało napisane około 210 lat przed wydarzeniami, kiedy to Izraelici po 70 latach niewoli ponownie wrócili do ojczyzny.

  • Zdobycie Babilonu nastąpi poprzez wysuszenie koryta rzeki. Babilon było jak się wydawało miastem nie do zdobycia. Oblężenie go trwałoby latami, zapasy żywności wystarczały na długi okres a obecny król Belsazar był tak pewny siebie, że gdy Cyrus podszedł ze swoją armią pod mury, ten wydał pijacką ucztę. Medowie i Persowie w pewnej odległości od Babilonu, wykopali koryto przez które rzeka Eufrat zmieniła swój bieg, tym samym armia Cyrusa pod osłoną nocy weszła do miasta wyschniętym korytem rzeki Eufrat a miasto zostało zdobyte.

  • Wskazanie Cyrusa jako tego który będzie wykonywał wolę bożą. Znamienne jest to, że Izajasz napisał imię władcy, który jeszcze nie żył. Józef Flawiusz napisał: "Cyrus dowiedział się z tego (co dotyczy budowy świątyni) z księgi proroctw, które Izajasz spisał 210 lat wcześniej... Izajasz przepowiedział to wszystko 140 lat przed zniszczeniem świątyni. Kiedy Cyrus przeczytał te słowa i dostrzegł ich boskie pochodzenie, ogarnęło go pragnienie wykonania tego, co zostało napisane."  Cyrus po zdobyciu Babilonu uwolnił niewolników żydowskich i wydał dekret umożliwiający im powrót do ziem ojczystych wraz z możliwością odbudowy. I choć końcowa odbudowała świątyni została dokonana później to dzięki Cyrusowi zapoczątkowano te wydarzenia, to on pierwszy ustanowił prawo zezwalające na odbudowę.


  Grobowiec Cyrusa

  zdj. https://www.flickr.com/photos/adavey

  Opisanie Cyrusa jako pasterza i spełniającego wolę Boga, nie jest równoznaczne z tym, że Cyrus był świętym czy całym swoim życiem spełniał wolę bożą. Jego rola jako pasterza i spełniającego wolę Boga polegała na tym, że zdobędzie on okrutny pogański Babilon, uwolni Żydów z niewoli i zezwoli na odbudowę Judei. Proroctwo to nie usprawiedliwiałoby jednocześnie u Cyrusa nieludzkiego traktowania poddanych czy bestialskich mordów, dotyczyło jedynie pokonania wroga, wyzwolenia ludu bożego i dekretu o odbudowie. Tak jak wcześniej Babilon był narzędziem w rękach bożych, tak Cyrus został zapowiedziany jak ten który wypełni proroctwo. Podboje oraz umiejętności wojenne upodabniają Cyrusa do Aleksandra Wielkiego, jeden i drugi odnosili niebywałe sukcesy militarne. Uznaje się, że Cyrus nie wyznawał religii żydowskiej jednak był tolerancyjny na inne wyznania i kierował się sprawiedliwością.

 • Posąg z Księgi Daniela

  Do dnia dzisiejszego powstało wiele teorii o tym jakie królestwa przedstawia posąg z księgi Daniela. Zdecydowana większość z nich opiera się na słowach typu "ja myślę że", "ja uważam że". Nie patrz jednak na to co kto myśli bo myśli są zwodnicze, oraz może to mówić osoba której myśli kierowane są przez Szatana. Patrz zawsze na to co podaje źródło, czyli Pismo Święte, a potem porównuj to z historią tego świata, a przekonasz się że przepowiednie zawarte w Biblii sprawdzają się w każdym szczególe. Nie polegaj na sobie, ale przed każdym czytaniem Pisma a w szczególności interpretacji proroctw módl się do Boga by pomógł ci właściwie spojrzeć na dane zagadnienie.

  Nie da się opisać w jednym artykule tak złożonego tematu. Czasy ponownego przyjścia Jezusa na ziemię, zapowiadane i opisywane są w wielu miejscach Pisma Świętego, najwięcej z nich znajduje się w Księdze Daniela, Księdze Ezechiela oraz Apokalipsie. Wszystkie te księgi należałoby przeczyta. Nie utwierdzaj się tylko na tym co mówią inni, nawet gdy opierają się na słowach Pisma Świętego, sam sprawdzaj czy to co mówią/piszą rzeczywiście jest tam podane i nie oderwane od reszty zdań.

  Przeczytaj całą Księgę Daniela a w szczególności rozdział 2 bo o nim będzie teraz mowa. Nebukadnesar miał sen, w którym widział posąg człowieka symbolizujący potęgi świata. Potęgi te będą nieraz  w kolejnych wersetach Księgi Daniela oraz Apokalipsy przedstawiane w postaci zwierząt. Zawsze jednak kraje które symbolizują, ukazane są w tej samej kolejności i o tym samym znaczeniu. Do lepszego zrozumienia 2 Księgi Danieli, należy przeczytać też pozostałe, które potwierdzają i bardziej opisują to co jest zawarte w części drugiej.

  Księga Daniela 2.31-35 "Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię."

  W kolejnych wersetach Bóg objawił Danielowi znaczenie snu, a my dziś na podstawie historii możemy dowiedzieć się o jakich krajach jest mowa. Babilon, Medo-Persja i Grecja podane są wprost w 8 rozdziale Księgi Daniela. Wróćmy jednak do drugiego rozdziału.

   "(36) Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi: (37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, (38) w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,"

  Złota głowa to potężny i silny kraj Babilon, którym władał wtedy król Nebukadnesar. Złoto symbolizuje bogactwo jakim szczycił się wtedy Babilon, najbogatszy kraj tamtego regionu świata.

   "(39) ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje,"

  Babilon został zdobyty przez wielkie i silne królestwo Medo-Persji, które już nie było aż tak bogate jak jej poprzednik, dlatego też pierś i ramiona były ze srebra.

   "(39) a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię."

   Mowa oczywiście o imperium Macedonia-Grecja za panowania Aleksandra Wielkiego. Państwo to nie było już tak bogate jak Medo-Persja.

   "(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze."

   To królestwo w przeciwieństwie do swych trzech poprzedników, nigdzie w Piśmie Świętym nie jest wymienione wprost z nazwy. Znając historię bez problemu możemy odczytać, że Biblia wskazuje na Rzym, którego armia była bardzo dobrze i silnie uzbrojona.

   "(41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną."

   Nogi to podział Cesarstwa Rzymskiego na dwie części: Cesarstwo Zachodniorzymskie oraz Cesarstwo Bizantyjskie. Palce zmieszane z gliną i żelazem to rozpad Rzymu na kilka państw tworzących obecnie Unię Europejską:

   Anglosasi - Anglia

   Frankowie - Francja

   Alemani - Niemcy

   Burgundowie - Szwajcaria

   Wizygoci - Hiszpania

   Swebowie - Portugalia

   Longobardowie - Włochy

   oraz trzy plemiona: Ostrogoci, Wandalowie i Herulowie, którzy nie ugięli się pod presją biskupów z Rzymu i wyznawali arianizm. Kościół rzymskokatolicki swymi wpływami z całą bezwzględnością tępił wszystkich tych, którzy nie zgadzali się z jego nakazami, o czym będzie szerzej w kolejnych częściach. Idea Starożytnego Rzymu nigdy nie upadła i dziś widzimy to w Unii Europejskiej, która niejednokrotnie powołuje się na byłe państwo, lub choćby całkiem nie aż tak dawny upadek Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

  "(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (45) jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto."

  Królestwo które stworzy Bóg niebios to ludzie, którzy szczerze miłują jedynego i prawdziwego Boga. Kamień spadający na posąg to symbol Jezusa Chrystusa, który przetrwa do czasów końca. Zgodnie z tym proroctwem nie będzie już kolejnego imperium i tak też jest od czasów upadku Rzymu. Europą rządzą poszczególne kraje, gdzie żaden z nich nigdy w pełni nie zawładnął i nie zawładnie pozostałymi w takim stopniu jak zrobili to Rzymianie.

  Oczywistym jest, że w innych częściach świata były imperia równe wielkie i silne jak wspomniane wcześniej, dlaczego więc Biblia o nich nie wspomina ? Pismo Święte opisuje wydarzenia, które dotyczą ziemi dawnego Izraela oraz późniejszego centrum chrześcijaństwa jakim jest obecna Europa.