Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

1 List do Koryntian rozdział 3.1-23

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian
rozdział 3.1-23
Rozłam wśród chrześcijan

(1) I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. (2) Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie, (3) jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?

Paweł wskazuje na brak głębszej duchowości wśród Koryntian, więcej uwagi przywiązywali oni sprawom ziemskim niż duchowym. Ich umysł był tak zaabsorbowany tematami ludzkimi, że przyrównani zostali do dzieci pojonych mlekiem. Słowo cieleśni w tym przypadku nie odnosi się do materializmu, ale oznacza, zbyt wielkie przywiązywanie wagi do ludzi w świecie duchowym. Przykładem może być traktowanie papieża oraz tzw. wyższych oficjeli kościelnych (i to nie tylko w kościele rzymskokatolickim). Do papieża mówi się ojcze święty a tytuł tez przeznaczony jest tylko dla Boga i za każdym razem gdy słowa te używane są w Biblii wskazują na Boga Ojca a nie na człowieka. Przed apostołami nikt nie klękał, co więcej nawet aniołowie gdy objawiali się ludziom a ci przed nimi klękali to byli upominani by tego nie robili bo chwała należy się Panu a nie im. Dziś klęka i całuje się papieża jakby był jakimś bogiem a nie grzesznym człowiekiem. Efektem takiego a nie innego postępowania jest cała seria modlitw do świętych i ludzi zmarłych a te przecież powinny być zanoszone bezpośrednio do Pana, więcej o tym w temacie: Modlitwa do Boga czy człowieka.

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 3.1-23

1 List do Koryntian rozdział 2.1-16

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian
rozdział 2.1-16
komentarz, interpretacja

(1) Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. (2) Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. (3) I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, (4) a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, (5) aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Paweł już na wstępie okazuje skromność o czym pisze również w dalszej części listu. Błędem jest ignorowanie głosu ludzi z pozoru słabszych a wybieranie tych rzekomo mądrzejszych i wyniosłych. Nieraz słyszałem gdy dumny jak paw mówca wypowiadał słowa typu: "czy ty wiesz z kim rozmawiasz, czy wiesz jaką skończyłem szkołę, czy wiesz jakie mam tytuły". Pycha ludzka nie zna granic i wielokrotnie można ją zobaczyć podczas różnych wykładów i przemówień, bez względu na to w których kościele by się nie odbywały. Mowa chrześcijańska ma opierać się na Duchu Świętym a nie ludzkich mądrościach. Chwalenie się skończoną szkołą teologiczną bądź tytułami jest głupotą. Prawdziwych chrześcijan można spotkać w niemal każdej grupie społecznej i od nich może nauczyć się wiele. Paweł przestrzega nas byśmy nie zwracali uwagi na mówcę ale na Słowo Boże. Skończenie szkoły teologicznej bądź wieloletnie przebywanie w kościele nie powoduje automatycznie, że mamy w sobie moc Ducha, istotne jest nasze serce. Nie ignorujmy słów skierowanych do nas przez skromne osoby bo te mogą być prawdziwe, analizujmy je i nie bierzmy w ciemno wszystko to co mówi uznany przez na tzw. autorytet. Badajmy Pismo Święte i weryfikujmy czy to co usłyszeliśmy jest prawdą.

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 2.1-16

1 List do Koryntian rozdział 1.1-31

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian
rozdział 1.1-31
komentarz, interpretacja

(1) Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat, (2) zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym: (3) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. (4) Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, (5) iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, (6) ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, (7) tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, (8) który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. (9)Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Mieszkańcy Koryntu wyróżniali się na tle ościennych terenów, wysokim zdemoralizowaniem moralnym i seksualnym, szczególnie mocno dawał się we znaki homoseksualizm. Chrześcijanie mieszkający w Koryncie nie mieli łatwego życia, również w ich szeregach były osoby powodujące rozłamy i zgorszenie o czym możemy przeczytać w kolejnych wersetach. We wstępie Listu do Koryntian daje się zauważyć jak Paweł wywyższa Boga iż to dzięki Panu zostali wyrwani z życia zgorszenia. Dla apostołów na pierwszym miejscu był Bóg, to że zostali chrześcijanami zawdzięczali nie sobie ale Jezusowi. 

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 1.1-31

Dzieje Apostolskie Rozdział 28.1-31

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dzieje Apostolskie 28.1-31
komentarz, interpretacja

(1) A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. (2) Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość; rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno.

Tubylcy na Malcie to głównie potomkowie Fenicjan w tym wielu Rzymian mieszkających tam na stałe. Uważa się, że Łukasz umyślnie napisał iż byli oni życzliwi, gdyż Grecy w tych czasach uważali się za lepszy naród i ci co nie mówili po grecku nazywani byli przez nich barbarzyńcami (co nie do końca odzwierciedla dzisiejsze znaczenie tego słowa). Wzmianka o tym, że tubylcy (dosłownie: barbarzyńcy) przyjęli ich bardzo gościnnie, daje Grekom naukę, że uprzedzenie do innych naród jest błędne. Warto wspomnieć, że Dzieje Apostolskie pisane były do Teofila, przypuszczalnie będącego Grekiem.

Czytaj więcej: Dzieje Apostolskie Rozdział 28.1-31

Dzieje Apostolskie Rozdz. 16.1-40

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dzieje Apostolskie 16.1-40
komentarz interpretacja

(1) Dotarł też do Derbe i do Listry. A był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca, i ojca Greka. (2) Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. (3) Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, toteż wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach; wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. (4) A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. (5) Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę.

Czytamy o tym jak Tymoteusz został obrzezany, mimo że śmierć Jezusa zniosła ten obrzęd. Paweł miał wyruszyć w dalszą podróż z Tymoteuszem celem nawracania Żydów a ci nie chcieliby bądź lekceważyliby osobę która nie jest w pełni Żydem gdyż zgodnie z prawem żydowskim Żydem mógł być ten który miał matkę Żydówkę i był obrzezany (mężczyźni). To dla ich dobra a nie z nakazu, Tymoteusz zgodził się na obrzezanie, słuchacze lepiej przyjmą naukę od rodaka niż obcego, wiedzieli bowiem że ojcem jego był Grek.

Czytaj więcej: Dzieje Apostolskie Rozdz. 16.1-40

Doświadczenie - sobota - sabat

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Doświadczenie religijne

Doświadczenie to nawiązuje do święcenia dnia sobotniego, zgodnie z tym co mówi dekalog dniem świętym jest sobota. Ja w to wierzę i na tym będzie się opierała ta krótka historia. Dzień sobotni traktuję wyjątkowo i jednym z czynników wyróżniających ten dzień jest brak dokonywania zakupów, kto czytał Pismo Święte ten wie, że w Starym Testamencie kładziono mocny nacisk na sabat. Gdybym uznawał niedzielę i szczerze wierzył, że dniem świętym jest niedziela, myślę że doświadczenie to zostałoby przeze mnie tak samo odebrane. Powód? Istotne jest to jak szczera jest nasza wiara, gdy serce mówi że dniem świętym jest sobota/niedziela i nie masz w tej kwestii żadnych wątpliwości to wszelkie doświadczenia odbierasz tak jakby to ten dany dzień był święty. Bóg ocenia nasze serca a zmiana poglądu na sobota/niedziela przeważnie nie następuje w 1-2 dni.

Czytaj więcej: Doświadczenie - sobota - sabat

Nietolerancja religijna - fanatyzm i sekciarstwo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Nietolerancja religijna

fanatyzm - sekciarstwo

Zazdrość religijna i uznawanie swojego wyznania za jedyne prawdziwe znana jest od lat. Nawet apostołowie gdy Pan jeszcze żył, przeciwni byli człowiekowi wypędzającemu demony w imieniu Jezusa ponieważ nie należał do ich grupy. Przeczytać o tym możemy w:

Ewangelii Marka 9.38-41 "Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody."

oraz Łukasza 9.49-50 "Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami."

Czytaj więcej: Nietolerancja religijna - fanatyzm i sekciarstwo