Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

1 List do Koryntian rozdział 6.1-20

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian rozdział 6.1-20

Procesy między chrześcijanami

(1) Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? (2) Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? (3) Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? (4) Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? (5) Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? (6) Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi! (7) W ogóle, już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? (8) Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom.

Świętymi w Piśmie Świętym są wszyscy ci co mają Boga w sercu, wierzą w Niego i starają się żyć zgodnie z Jego naukami. Biblia nie określa świętych jako nielicznych ale mówi, że święte są całe grupy osób i w tym przypadku jest to zbór Koryncki, któremu Paweł wiele zarzucał a mimo to użył takiego sformułowania. Chrześcijanie gdy wiodą między sobą spór, nie powinni go wynosić poza okrąg wierzących i szukać sprawiedliwości u niewierzących. Paweł idzie jeszcze dalej i stwierdza, że w ogóle nie powinniśmy się procesować nawet gdyby sprawa miała zostać roztrzygnięta pomiędzy wierzącymi. Spory o jakich mowa, dotyczą spraw materialnych bo jak czytamy m.in. w rozdziale 5 należy potępiać niechrześcijańskie zachowania a nawet wydalać takiego człowieka ze zboru.

Nie wiemy jak dokładnie będzie przebiegać sądzenie świata i upadłych aniołów przez ludzi zbawionych, którzy dostąpią życia wiecznego i zostaną zabrani do nieba na 1000 lat podczas których na ziemi zapanuje ciemność. W Apokalipsie czytamy, że po tym okresie z nieba na ziemię powrócą święci wraz z aniołami i Jezusem a upadłe anioły oraz niezbawieni zaatakują Święte Miasto Jeruzalem. Życie demonów oraz grzeszników dobiegnie wówczas końca.

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 6.1-20

1 List do Koryntian rozdział 5.1-13

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian rozdział 5.1-13
Wszeteczeństwo, cudzołóstwo, wydalenie z kościoła/zboru

(1) Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego.

Zepsucie moralne tego człowieka musiało być dość dobrze znane a mimo to nie został on wyrzucony z kościoła co jak dalej czytamy powinno być niezwłocznie uczynione. Współżycie z żoną ojca nie dotyczy własnej matki ale jego nowej żony, która automatycznie stała się macochą cudzołożnika. Kobieta nie wierzyła w Boga bo Paweł nic więcej o niej nie pisze, a skupia się na mężczyźnie.

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 5.1-13

1 List do Koryntian rozdział 4.1-21

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian
rozdział 4.1-21
interpretacja, znaczenie

(1) Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. (2) A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. (3) Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. (4) Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan. (5) Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.

Szafarz to osoba której zaufano do tego stopnia że powierzono jej odpowiedzialne obowiązki. W zborze Koryntian znajdowali się ludzie podważający wierność apostoła wprowadzając jednocześnie własne nauki i wywyższając swoją osobę. Paweł przestrzega nas byśmy nie oceniali wiary innych ludzi względem Boga bo sami do końca nie wiemy jak głęboka jest nasza wiara, bo tą zna tylko Pan.

Może nam się wydawać, że człowiek którego znamy jest słabej bądź mocnej wiary i osądzamy go na podstawie własnego osądu. Paweł twierdzi że nie jest w stanie osądzić sam siebie a tym bardziej kto inny.

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 4.1-21

1 List do Koryntian rozdział 3.1-23

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian
rozdział 3.1-23
Rozłam wśród chrześcijan

(1) I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. (2) Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie, (3) jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?

Paweł wskazuje na brak głębszej duchowości wśród Koryntian, więcej uwagi przywiązywali oni sprawom ziemskim niż duchowym. Ich umysł był tak zaabsorbowany tematami ludzkimi, że przyrównani zostali do dzieci pojonych mlekiem. Słowo cieleśni w tym przypadku nie odnosi się do materializmu, ale oznacza, zbyt wielkie przywiązywanie wagi do ludzi w świecie duchowym. Przykładem może być traktowanie papieża oraz tzw. wyższych oficjeli kościelnych (i to nie tylko w kościele rzymskokatolickim). Do papieża mówi się ojcze święty a tytuł tez przeznaczony jest tylko dla Boga i za każdym razem gdy słowa te używane są w Biblii wskazują na Boga Ojca a nie na człowieka. Przed apostołami nikt nie klękał, co więcej nawet aniołowie gdy objawiali się ludziom a ci przed nimi klękali to byli upominani by tego nie robili bo chwała należy się Panu a nie im. Dziś klęka i całuje się papieża jakby był jakimś bogiem a nie grzesznym człowiekiem. Efektem takiego a nie innego postępowania jest cała seria modlitw do świętych i ludzi zmarłych a te przecież powinny być zanoszone bezpośrednio do Pana, więcej o tym w temacie: Modlitwa do Boga czy człowieka.

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 3.1-23

1 List do Koryntian rozdział 2.1-16

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian
rozdział 2.1-16
komentarz, interpretacja

(1) Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. (2) Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. (3) I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, (4) a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, (5) aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Paweł już na wstępie okazuje skromność o czym pisze również w dalszej części listu. Błędem jest ignorowanie głosu ludzi z pozoru słabszych a wybieranie tych rzekomo mądrzejszych i wyniosłych. Nieraz słyszałem gdy dumny jak paw mówca wypowiadał słowa typu: "czy ty wiesz z kim rozmawiasz, czy wiesz jaką skończyłem szkołę, czy wiesz jakie mam tytuły". Pycha ludzka nie zna granic i wielokrotnie można ją zobaczyć podczas różnych wykładów i przemówień, bez względu na to w których kościele by się nie odbywały. Mowa chrześcijańska ma opierać się na Duchu Świętym a nie ludzkich mądrościach. Chwalenie się skończoną szkołą teologiczną bądź tytułami jest głupotą. Prawdziwych chrześcijan można spotkać w niemal każdej grupie społecznej i od nich może nauczyć się wiele. Paweł przestrzega nas byśmy nie zwracali uwagi na mówcę ale na Słowo Boże. Skończenie szkoły teologicznej bądź wieloletnie przebywanie w kościele nie powoduje automatycznie, że mamy w sobie moc Ducha, istotne jest nasze serce. Nie ignorujmy słów skierowanych do nas przez skromne osoby bo te mogą być prawdziwe, analizujmy je i nie bierzmy w ciemno wszystko to co mówi uznany przez na tzw. autorytet. Badajmy Pismo Święte i weryfikujmy czy to co usłyszeliśmy jest prawdą.

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 2.1-16

1 List do Koryntian rozdział 1.1-31

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian
rozdział 1.1-31
komentarz, interpretacja

(1) Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat, (2) zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym: (3) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. (4) Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, (5) iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, (6) ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, (7) tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, (8) który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. (9)Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Mieszkańcy Koryntu wyróżniali się na tle ościennych terenów, wysokim zdemoralizowaniem moralnym i seksualnym, szczególnie mocno dawał się we znaki homoseksualizm. Chrześcijanie mieszkający w Koryncie nie mieli łatwego życia, również w ich szeregach były osoby powodujące rozłamy i zgorszenie o czym możemy przeczytać w kolejnych wersetach. We wstępie Listu do Koryntian daje się zauważyć jak Paweł wywyższa Boga iż to dzięki Panu zostali wyrwani z życia zgorszenia. Dla apostołów na pierwszym miejscu był Bóg, to że zostali chrześcijanami zawdzięczali nie sobie ale Jezusowi. 

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 1.1-31

Dzieje Apostolskie Rozdział 28.1-31

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dzieje Apostolskie 28.1-31
komentarz, interpretacja

(1) A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. (2) Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość; rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno.

Tubylcy na Malcie to głównie potomkowie Fenicjan w tym wielu Rzymian mieszkających tam na stałe. Uważa się, że Łukasz umyślnie napisał iż byli oni życzliwi, gdyż Grecy w tych czasach uważali się za lepszy naród i ci co nie mówili po grecku nazywani byli przez nich barbarzyńcami (co nie do końca odzwierciedla dzisiejsze znaczenie tego słowa). Wzmianka o tym, że tubylcy (dosłownie: barbarzyńcy) przyjęli ich bardzo gościnnie, daje Grekom naukę, że uprzedzenie do innych naród jest błędne. Warto wspomnieć, że Dzieje Apostolskie pisane były do Teofila, przypuszczalnie będącego Grekiem.

Czytaj więcej: Dzieje Apostolskie Rozdział 28.1-31