Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Rozdz. 1 Boży wzrok nie może spoglądać na bezprawie

Księga Habakuka, rozdział 1, komentarz, interpretacja

Rozdział 1 Księgi Habakuka można podzielić na 3 części. W 1 i 3 mówi prorok Habakuk w drugiej zaś przemawia Pan.

1. Skarga proroka na nieprawość ludu

(1) Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. (2) Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał: Pomocy! a Ty nie wybawisz? (3) Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada? (4) Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego, i tak prawo bywa łamane.

Czytaj więcej: Rozdz. 1 Boży wzrok nie może spoglądać na bezprawie

Biblia o istnieniu Asyrii i Niniwy

Asyria i Niniwa w Piśmie Świętym

Biblia opisywała naród asyryjski oraz Niniwę - stolicę Asyrii. Wielu krytyków twierdziło, że Pismo Święte jest nierzetelnym źródłem historycznym bo niemożliwe jest aby nie świecie nie było żadnych wzmianek oraz odkryć potwierdzających istnienie tak potężnego narodu oraz miasta. Naśmiewano się tym bardziej, że miasto to jak jak głosi Biblia otoczone było piaskami pustyni, musiało tym samym leżeć oddalone od morza, więc niemożliwym by było aby ot tak sobie znikło z mapy świata. To tak jakby za 2000 lat nabijać się z tych co by twierdzili, że był taki kraj jak USA. Smutnym jest to, że do dzisiaj Biblię nie traktuje się jako źródła historycznego, a szkoda bo księga ta została dana nam przez Boga i jest jednocześnie najcenniejszym rzeczowym skarbem świata.

Czytaj więcej: Biblia o istnieniu Asyrii i Niniwy

Rozdz. 3 Napiętnowanie wodzów ludu

Księga Micheasza, rozdział 3, komentarz, interpretacja
Napiętnowanie wodzów ludu

(1) Wtedy rzekłem: Słuchajcie wy, naczelnicy Jakuba, i wy. wodzowie domu Izraela: Czy nie waszą rzeczą jest znać prawo?

Słowa skierowane są do przedstawicieli władzy jak również kapłanów. Osoby odpowiedzialne za porządek moralny w kraju same było zepsute i nie przestrzegały praw jakie zostały im nadane. Czasy się zmieniają a ludzie nie, dziś niemal w każdym kraju świata u władzy stoją ludzie nie szanujący nakazów bożych, liczy się panowanie nad innymi i pieniądze.

Czytaj więcej: Rozdz. 3 Napiętnowanie wodzów ludu

Rozdz. 7 Trzy wizje prorocze Amosa

Księga Amosa rozdział 7, komentarz, interpretacja
Trzy wizje prorocze Amosa

(1) Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan: Oto stworzył szarańcze, gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po kośbie królewskiej. (2) A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem: Wszechmogący Panie, przebacz! Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki? (3) I żałował tego Pan: Nie stanie się - rzekł Pan.

W rozdziale tym przedstawione zostały 3 wizje od Pana, pozostałe znajdują się w następnych wersetach Księgi Amosa. Kośba królewska to inaczej sianokosy królewskie, możemy się więc domyślać, że król nałożył podatek na zbiory a formą zapłaty była pewna część plonów.

Atak szarańczy obrazuje zagrożenie jakie nadciąga nad Izrael z powodu zepsucia jego mieszkańców. Szarańcza może przedstawiać atak Asyryjczyków na Izraelitów, ale z powodu decyzji Pana inwazja to została zaniechana.

Czytaj więcej: Rozdz. 7 Trzy wizje prorocze Amosa

Rozdz. 2 12-17 Boże wezwanie do nawrócenia

Księga Joela rozdział 2.12-17, komentarz, interpretacja
Boże wezwanie do nawrócenia

(12) Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!

Prorok Joel pisał w czasach gdy w kraju szerzyło się zło, mieszkańcy zamiast miłości okazywali nienawiść. Bóg w odpowiedzi na powszechne zepsucie posyłał proroków by poprzez nich wpłynąć na serca ludzkie. Niestety na niewiele się to zdało bo jak wiemy Izrael i tak został zniszczony.

W wersecie 12 czytamy jak Bóg pragnie naszej miłości, woła do nas byśmy nawrócili się do Niego całym swoim sercem a nie tylko powierzchownie. Pomocny przy tym będzie post który oczyszcza umysł. Gdy człowiek się opamięta i zobaczy jak daleko był od Boga żałuje straconego czasu co wiąże się z płaczem i narzekaniem na samego siebie.

Czytaj więcej: Rozdz. 2 12-17 Boże wezwanie do nawrócenia

Rozdz. 11 Miłość boża do ludzi

Księga Ozeasza. Rozdział 11, komentarz, interpretacja
Miłość boża do ludzi

(1) Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna.

Tekst ten, jak wiele tekstów prorockich ma dwa główne znaczenia.

Pierwsze: Bóg wspomina naród żydowski będący niewolnikiem w ziemi egipskiej. W Księdze Mojżeszowej możemy przeczytać jak Pan wyprowadza ich z Egiptu i prowadzi do ziemi obiecanej.

Drugie: Bóg zapowiada, że gdy Jezus będzie jeszcze młody wezwie go z Egiptu, mówi o tym Ewangelia Mateusza 2.15 "I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego.". Z historii wiemy, że Józef wraz z Marią i Jezusem uciekli z Izraela i udali się do Egiptu, by po śmierci Heroda do niego powrócić.

Tekst ten świadczy o błędnym twierdzeniu, że Stary Testament jest już nieaktualny i powinniśmy skupić się tylko na Nowym. Czytając Stary Testament co chwila napotykamy wersety nawiązujące do Zbawiciela, które nie dostrzeżemy gdy nie przeczytamy Nowego. Stary Testament jest zapowiedzią przyjścia Jezusa, a sam Chrystus oraz apostołowie wielokrotnie cytowali pierwszą część Biblii. Pismo Święte można by obrazowo przyrównać do medalika w kształcie serca podzielonego na dwie części. ST wskazuje na NT a NT nawiązuje do ST, wzajemnie się uzupełniając.

Czytaj więcej: Rozdz. 11 Miłość boża do ludzi

Rozdz. 4 Powszechne zepsucie ludności

Księga Ozeasza Rozdział 4, komentarz, interpretacja
Powszechne zepsucie ludności

(1) Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. (2) Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami.

Bóg ukazuje zepsucie narodu żyjącego na ziemiach izraelskich, dotyczy to zarówno Izraela (północ) jak i Judea (południe). Kraj bez miłości w sercach mieszkańców skazany jest na zagładę. Czy sytuacja w starym Izraelu nie jest podobna do tej jaką mamy obecnie?

Czytaj więcej: Rozdz. 4 Powszechne zepsucie ludności